Καταγγελία για παράτυπες μοριοδοτήσεις

on Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς

-         Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Έφη Αχτσιόγλου

-         Την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κα Όλγα Γεροβασίλη

Οι Βουλευτές Βασίλης Κεγκέρογλου, Εύη Χριστοφιλοπούλου, Λεωνίδας Γρηγοράκος και Γιάννης Κουτσούκος καταθέτουν αναφορά καταγγελία σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης ΣΟΧ 5 (Κέντρα Κοινότητας, Κοινωνικά Φαρμακεία, Κοινωνικά Παντοπωλεία κλπ.) και αιτούνται απαντήσεων.

 

Οι Βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου

Εύη Χριστοφιλοπούλου

 Λεωνίδας Γρηγοράκος

Γιάννης Κουτσούκος

 

Ακολουθεί απόσπασμα της καταγγελίας:

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΣΟ Χ 5 ( ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΑΛΕΙΑ ΚΛ Π. )

 ΠΡΟΣ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.) Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ.: 14307, Τ.Κ.: 115 10

 

ΠΡΟΣΩ ΠΙΚ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ Α ΤΑΓΓΕ Λ Λ ΟΥ ΣΑΣ :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μπόθου Μαρία


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ: Δεδομένων των διαφορετικών αποτελεσμάτων που λαμβάνω από διάφορους δήμους (εποπτευόμενους φορείς) σχετικά με τις αιτήσεις, που έχω υποβάλλει για προσλήψεις ΣΟΧ 5 (τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά μου είναι πάντοτε τα ίδια για κάθε δήμο) σε σχέση με τη μοριοδότηση της επαγγελματικής μου εμπειρίας ως Κοινωνική ΛειτουργόςΕ καταγγέλλω το ότι δεν ακολουθούνται από όλες τις υπεύθυνες προς τούτο επιτροπές των δήμων οι ίδιες διαδικασίες για τη μοριοδότηση (για τις προκηρύξεις των οποίων είναι αναπόσπαστο το ίδιο παράρτημα ΣΟΧ 29.11.2016), με αποτέλεσμα η εργασιακή μου εμπειρία να αμφισβητείται και να μην έχω ίση πρόσβαση στην εργασία και μάλιστα σε μια δυσμενή κοινωνικοοικονομική συγκυρία. Πιο συγκεκριμένα, στις υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 στον Δήμο Αιγάλεω (ΑΔΑ: 719ΜΩ6Ν-ΤΙΣ ) και ΣΟΧ 1/2017 στον Δήμ ο Π ά ρου (ΑΔΑ: 6Ζ3ΔΩΞΓ-ΜΩΘ), όπου και υπέβαλα αιτήσεις, στους ανηρτημένους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης προσμετρήθηκε όλη η εργασιακή μου εμπειρία και έλαβα την αντίστοιχη μοριοδότηση για σύνολο 31μηνών.


Ωστόσο, στην υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 στον Δήμο Βύρωνα μοριοδοτήθηκα για 2

μήνες εργασιακής εμπειρίας, ενώ οι πίνακες κατάταξης αναρτήθηκαν μόνον στο δημοτικό κατάστημα στις 09/03/2017, χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου και έως και σήμερα δεν έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια ή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, γεγονός που αναδεικνύει ότι δεν τηρούνται οι απαραίτητοι όροι διαφάνειας και ίσης πρόσβασης στα αποτελέσματα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ακόμη, στις υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 στον   Δήμο Πετρούπολης (ΑΔΑ: ΩΣΤ2ΩΞΣ-ΘΤΙ κατά του οποίου και έκανα την υπ αριθμ. πρωτ. 4812-24/03/2017 ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π., όπου και συνυποψήφιος με εργασιακή εμπειρία στον ίδιο φορέα μοριοδοτήθηκε για το μέγιστο του κριτηρίου της εργασιακής εμπειρίας, σε αντίθεση με τη δική μου μη συνολική προσμέτρηση), ΣΟΧ 1/2017 στον Δήμο Ελληνικού -Αργυρούπολης (ΑΔΑ: 750ΔΩΡ7-ΤΗ6 & ΑΔΑ: 6ΩΩΖΩΡ7-Ο9Σ κατά των οποίων και έκανα την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3812-09/03/2017 ένσταση στο Α.Ε.Π. και όπου είχαν προσμετρηθεί μόρια για τις ιδιότητες αναπηρίας και άγαμου/διαζευγμένου/εν χηρεία γονέα, τις οποίες δεν έχω και ούτε υπέβαλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά), ΣΟΧ 1/2017& ΣΟΧ 2/2017 στον Δήμ ο Νάξ ου & Μικρών Κυ κλ άδων (ΑΔΑ: ΩΓΗΔΩΚΗ-ΒΚ7 & ΑΔΑ: Ψ9ΠΚΩΚΗ-52Τ) μοριοδοτήθηκα για 7   μήνες εργασιακής εμπειρίας. Στην υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 στον Δήμ ο Μεταμ όρφ ωσ ης (ΑΔΑ: 7ΧΡ2ΩΚΒ-Υ5Β) μοριοδοτήθηκα για 8 μήνες εργασιακής εμπειρίας. Τέλος, στην υπ αριθμ ΣΟΧ 2/2017 στον Δήμο Ηλιούπολ ης (ΑΔΑ: 6ΕΩ8ΩΡΥ-11Χ) μοριοδοτήθηκα για 5 μ ήνες εργασιακής εμπειρίας.

Ζητώ   από    το    Α.Σ.Ε.Π.    να    μεριμνήσει:    α)    για    την    πλήρη    διαφάνεια    και αντικειμενικότητα όλων των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 5), που διενεργούνται αυτήν την περίοδο για τις νέες κοινωνικές δομές (Κέντρα Κοινότητας, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία κλπ.) με την ταυτόχρονη πλήρη διαφύλαξη της αρχής της αξιοκρατίας και τη θωράκιση του κράτους δικαίου και β) το παράρτημα των αντίστοιχων προκηρύξεων να μην ερμηνεύεται κατά το δοκούν από τους δήμους, που αναλαμβάνουν να προσλάβουν το προσωπικό για τις νέες κοινωνικές δομές . Άλλωστε, η ορθή λειτουργία των νέων κοινωνικών δομών θα εξασφαλισθεί από την αποδεδειγμένη εξειδικευμένη εμπειρία των επαγγελματιών, που θα προσληφθούν, στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, για την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των οποίων και συστήνονται οι νέες δομές ανά την Ελλάδα και όχι εάν η μισθοδοσία τους (των επαγγελματιών) χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς-Ε.Σ.Π.Α. (το οποίο και δεν προκύπτει επ’ ουδενί από το παράρτημα ΣΟΧ 29.11.2016· παρόλ αυτά σε τηλεφωνικές και διά ζώσης επικοινωνίες με αρμόδιους υπαλλήλους σε δήμους, όπου έχω υποβάλλει αιτήσεις και είχα μειωμένη μοριοδότηση, ισχυρίστηκαν ότι έλαβαν υπόψη για τα τελικά αποτελέσματα μόνον την επαγγελματική εμπειρία, η μισθοδοσία της οποίας και είχε χρηματοδότηση από Ε.Σ.Π.Α.). Θα πρέπει λοιπόν να γίνονται αποδεκτές και επαγγελματικές εμπειρίες σε δράσεις που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς, δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους και όχι να αποκλείονται αυτές a priori από την κάθε επιτροπή των δήμων, που διενεργεί τη συγκεκριμένη διαδικασία· δεδομένου μάλιστα του ότι στο προαναφερθέν παράρτημα, στο Κεφάλαιο II/πεδίο 13 αναγράφεται ότι λαμβάνονται υπόψη «Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη» και βάσει αυτής της διατύπωσης του παραρτήματος του Α.Σ.Ε.Π. για την απόδειξη εμπειρίας δεν προκύπτει ότι η βαθμολογούμενη εμπειρία θα πρέπει να προέρχεται αθροιστικά για συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη, καθώς εάν ισχύει αυτό θα πρέπει για την πλήρη σαφήνεια αι άρα αδιάσειστο στοιχείο για ενδεχόμενη μη αποδοχή εργασιακών εμπειριών που δεν καλύπτουν το συγκεκριμένο κριτήριο) η διατύπωση να είναι ως εξής:

«Πιστοποιητικά   απόδειξης   εμπειρίας   σε   συγχρηματοδοτούμενες   δομές   και

συγχρηματοδοτούμενες δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη» (κάτι που, όμως, δεν διατυπώνεται με αυτόν τον τρόπο στο ισχύον παράρτημα του Α.Σ.Ε.Π.). Επιπλέον, εντός του παραρτήματος δεν προκύπτει ούτε όμως και καταγράφεται ότι η χρηματοδότηση για δομές, ενδεχομένως και δράσεων συναφών με ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά και μόνον από το Ε.Σ.Π.Α.

Η εργασιακή εμπειρία μου δε, που δεν προσμετρείται στους περισσότερους δήμους είναι

εικοσιτέσσερις (24) επιπλέον μήνες εργασιακής μου απασχόλησης στο Κέντρο Υποδοχής


& Αλλ ηλεγγύ ης του Δήμ ου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), ενός από τους πλέον σημαντικούς και παλαιούς δημόσιους φορείς για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ο οποίος και εξυπηρετεί καθημερινά πλήθος πολιτών στα προγράμματα, που υλοποιεί. Πιο συγκεκριμένα και βάσει του Φ.Ε.Κ. 59 Α/26-04-2010 (Σχετικό υπ αριθμ. 1), το οποίο και δεν έχει τροποποιηθεί έως και σήμερα και αφορά στο Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ. 25, σύμφωνα με το οποίο ορίζονται ρητά ο σκοπό ς του δημοτικού ιδρύματος για: «αντιμετώπιση των προβλημάτων των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων και καταπολέμηση των παραγόντων που τις οδηγούν στη φτώχεια, στον αποκλεισμό και στην κοινωνική απομόνωση» και καταγράφονται τα προγράμματα υλοποίησης του Κ.Υ.Α.Δ.Α., μερικά εκ των οποίων: 1) Κέντρο Σίτισης, 2) «Αθηναϊκή Αγορά», 3) «Κοινωνικό Φαρμακείο», 4) «Κοινωνικό Παντοπωλείο» (για τη συγκεκριμένη κοινωνική δομή, η οποία ήταν και η πρώτη που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, συστάθηκε το 2008 αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και με συνεργασία της εταιρείας ‘Carrefour Μαρινόπουλος, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί από τα οικεία καταστατικά του Κ.Υ.Δ.Α. και τα Σχετικά υπ αριθμ. 7 & 8), 5) ξενώνες αστέγων, 6) παροχή «βοήθειας στο δρόμο» και 7) ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής οικονομίας στοχεύοντας στην κοινωνική ενσωμάτωση, την πρόληψη των κοινωνικών ανισοτήτων, την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και την ενδυνάμωση του κοινωνικού κεφαλαίου. Επιπλέον,   όταν   εργάστηκα   στο   Κ.Υ.Α.Δ.Α.,   λειτουργούσαν   το   Πρόγραμμα

«Αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης (Tackling poverty and social marginalization)» με πλήρη χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Μηχανισμό (Σχετικά υπ’ αριθμ. 3 & 4), το Πρόγραμμα «Αλληλεγγύη στην Οικογένεια» με χορηγίαρηματοδότηση του ομίλου Cosmote (Σχετικά υπ αριθμ. 5 & 6), καθώς και το Πρόγραμμα «Αλληλεγγύη-Πηγή ενέργειας» με χορηγίαρηματοδότηση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (Δ.Ε.Π.Α.) Α.Ε. (Σχετικά υπ αριθμ. 9 & 10). Στα εν λόγω   προγράμματα   το   Κ.Υ.Α.Δ.Α.   διέθετε   το   επιστημονικό   προσωπικό   του

(συμπεριλαμβανομένων και των Κοινωνικών Λειτουργών) για τη λειτουργία τους και τα οποία διεξάγονταν σε χώρους του Κ.Υ.Α.Δ (Σχετικά υπ αριθμ. 2-10). Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σε όλες τις προαναφερθείσες αιτήσεις κατέθεσα μεταξύ των υπολοίπων απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς μου: α) φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας του συγκεκριμένου φορέα απασχόλησης (όπου και καταγράφονται τα χρονικά διαστήματα και η εργασιακή μου εμπειρία σε υποστήριξη ευπαθών ομάδων-Σχετικό υπ αριθμ. 11), β) φωτοαντίγραφο του προαναφερθέντος Φ.Ε.Κ. (Σχετικό υπ αριθμ. 1), γ) φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. για τη δραστηριότητα: «Υπηρεσίες Κοινωνικού Λειτουργού» για τα ίδια χρονικά διαστήματα και δ) επικυρωμένη από δημόσια αρχή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1988 για τη συνολική επαγγελματική μου εμπειρία ως Κοινωνική Λειτουργός-ΤΕ.

Παρακαλώ για την άμεση και πλήρη γραπτή ενημέρωσή μου σχετικά με την απόφαση του συνολικού περιεχομένου της καταγγελίας μου, καθότι καθημερινά εγκρίνονται από το

Α.Σ.Ε.Π. και   προκηρύσσονται   από   τους   εποπτευόμενους   φορείς   (Δήμους) θέσει ς Κοινωνικών          Λειτουργών     ανά      την       ελληνική          επικράτεια.      Επιφυλάσσομαι           παντός δικαιώματός μου και νομικών ενεργειών μου για την έκβαση της εν λόγω διαδικασίας προσλήψεων, δεδομένου         ότι λαμβάνω        συνεχώς          αντιφατικά       αποτελέσματα και μοριοδότηση σε σχέση με την επαγγελματική μου εμπειρία (ως Κοινωνική Λειτουργός - ΤΕ)   από τους δήμους,   που έχω υποβάλλει αίτηση (για τους οποίους και είναι αναπόσπαστο μέρος το παράρτημα ΣΟΧ 29.11.2016) και για τους οποίους το Α.Σ.Ε.Π. έχει και θεσμικά ως αρμοδιότητα τον έλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού. Ακόμη, αναλαμβάνω να κοινοποιήσω το περιεχόμενο της παρούσας καταγγελίας μου προς γνώση σχετιζομένων και θεσμικών με τη διαδικασία φορέων, που αναφέρονται στις πιο κάτω κοινοποιήσεις. Τέλος, παρακαλώ το Α.Σ.Ε.Π., τον εκ συστάσεως με τον Ν. 2190/1994 θεσμικό εγγυητή για την τήρηση των αρχών της εξασφάλισης του δικαιώματος προς εργασία στον δημόσιο τομέα με συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, δημοσιότητας,   αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας, επιβάλλοντας την ουδετερότητα της Διοίκησης και τη διασφάλιση των ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες.

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΑ

  Μαρία Μπόθου                                         


Αθήνα, 29/03/2017


Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μας κάνει κριτική ο #κωλοτούμπας που βγάζει φλας αριστερά και στρίβει δεξιά. #vouli https://t.co/baKaoP1kSi

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @FofiGennimata: Το πολιτικό σας αφήγημα στέρεψε. Η ελπίδα που κάποτε υποσχεθήκατε, δεν ήρθε ποτέ & η έξοδος από το τρίτο δικό σας μνημόν…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Όχι άλλος εμπαιγμός Μας έστειλαν σήμερα 2:10 μ.μ. 106 σελίδες του δήθεν Αναπτυξιακού τους Σχεδίου. Η ουσία της πολι… https://t.co/WeyfBzwycV

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Χρειάστηκε πάνω από ένα μήνα @PrimeministerGR για να το παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τουλάχιστον θα το γνω… https://t.co/AKQctTkLtD

Facebook

Login