Επαναφορά ρυθμίσεων για τις χρήσεις γής.

on Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

«Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη προσθήκη – τροπολογία επιχειρείται η ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα χρήσης γης, που αφορούν τους πολίτες και τους επενδυτές που μετά την κατάργηση των άρθρων 14 έως 33 του ν. 4269/2014, χωρίς μεταβατικές διατάξεις, δημιουργήθηκε μείζον πρόβλημα με τις χρήσεις γης και την υλοποίηση επενδύσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, επί της προτεινόμενης προσθήκης – τροπολογίας λεκτέα τα ακόλουθα:

1.   Με τα άρθρα 14 έως και 33 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142) επικαιροποιήθηκαν οι χρήσεις γης που ίσχυαν από το 1987 με το πδ της 23.2.87 (Δ΄ 166), διότι απουσίαζαν ρυθμίσεις για νέες δραστηριότητες όπως π.χ. τα logistics ή τα σύνθετα τουριστικά συγκροτήματα και αφού λήφθηκαν υπόψη το σύγχρονο πλαίσιο διαβίωσης και αναγκών και το κατάλληλο πλαίσιο που διέπεται από ασφάλεια δικαίου, µε γνώμονα την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού επιπέδου διαβίωσης και βιώσιµης ανάπτυξης, δηλαδή ανάπτυξης που θα συνάδει και θα ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενεάς αλλά ταυτόχρονα δεν θα διακινδυνεύει τις ευκαιρίες να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της επόμενης γενεάς. Ταυτόχρονα για την επίτευξη διαφάνειας για τον πολίτη, ελάφρυνσης των διοικητικών διαδικασιών και αποµείωσης των δικαστικών προσφυγών δόθηκε η δυνατότητα της μοναδικής αντιστοίχησης κάθε χρήσης µε τους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), οι οποίοι προκύπτουν από τις διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες αδειοδότησης, δηλαδή εναρμόνισης – σύγκλισης των χρήσεων γης µε τους ΚΑΔ όπως αυτοί αναφέρονται στην εκάστοτε Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων. Με βάση αυτές τις διατάξεις σημαντικές εκκρεμότητες χρήσης γης διευθετήθηκαν αλλά και επενδυτές που δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στα γραφειοκρατικά εμπόδια και τις ασάφειες του πδ της 23.2.1987 αποφάσισαν να επενδύσουν και αυτή την στιγμή βρίσκονται σε σοβαρό αδιέξοδο για την απόκτηση των κατάλληλων αδειών με βάση τις χρήσεις γης και να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους.

2.   Με το άρθρο 238 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) του οποίου προτείνεται η κατάργησή του, παύουν να ισχύουν οι νέες αυτές επικαιροποιημένες χρήσεις, επανέρχονται σε ισχύ οι παρωχημένες χρήσεις του 1987,χωρίς καμία πρόνοια για μεταβατικές διατάξεις και με μόνη την μνεία ενός νέου πδ που ακόμη δεν έχει ετοιμαστεί πόσο μάλλον να εκδοθεί.   Η ψήφιση του άρθρου 238 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αποτέλεσε σοβαρή οπιστοδρόμιση στην οργάνωση και αξιοποίηση του χώρου και στην απλοποίηση και προώθηση της επιχειρηματικότητας, αφού ο πολεοδομικός - χωροταξικός σχεδιασμός είναι ένα σχέδιο από το οποίο εξαρτώνται όλα τα έργα που είτε σήμερα κατασκευάζονται, δημόσια και ιδιωτικά, μεγάλα και μικρά, σε ολόκληρη τη χώρα, είτε προγραμματίζονται για το μέλλον.

Τέτοια μεγάλα έργα αποτελούν τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης τόσο των Δημόσιων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), όσο και των ιδιωτικών Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), που θεσπίστηκαν με τους νόμους 3986/2011 και 4146/2013 αντίστοιχα.

Τα ΕΣΧΑΔΑ και τα ΕΣΧΑΣΕ αποτελούν σχέδια χρήσεων γης και χωροθέτησης των στρατηγικών επενδύσεων (Master Plan), τα οποία εγκρίνονται με Προεδρικό Διάταγμα αφού προηγηθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Η απόφαση έγκρισης της χωροθέτησης των επενδυτικών σχεδίων επέχει θέση βεβαίωσης καταλληλότητας κύριας χρήσης, έγκρισης σκοπιμότητας, έγκρισης βιωσιμότητας και έγκρισης καταλληλότητας του αντίστοιχου επενδυτικού σχεδίου κατά τις κείμενες διατάξεις. Πολλές δημόσιες και ιδιωτικές στρατηγικές επενδύσεις (π.χ. ο Αστέρας Βουλιαγμένης) έχουν βασιστεί στις νέες εκσυγχρονισμένες χρήσεις του 2014 όσον αφορά την έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των σχεδίων αυτών, ανάλογα προσαρμόζονται οι χρήσεις τους πρίν αναίτια και αναιτιολόγητα καταργηθεί με το άρθρο 238 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

3.   Η προτεινόμενη προς κατάργηση διάταξη δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί λόγω των σηµαντικών αλλαγών στον τρόπο ζωής, των νέων μορφών επιχειρηματικότητας και γενικότερα των σύγχρονων κοινωνικο - οικονομικών δεδομένων που ο οργανωµένος αστικός και εξωαστικός χώρος, τις οποίες αγνοεί, δημιουργώντας κενό νομικού πλαισίου και ρυθμίσεων που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με υπουργικές αποφάσεις και άλλες διοικητικού τύπου αποφάσεις ή ρυθμίσεις. Χρήσεις γης που το 1987 ήταν άγνωστες στην κανονιστικό νοµοθέτη, σήµερα αποτελούν µέρος της καθημερινότητας και αντικατοπτρίζονται στο χώρο που ο σύγχρονος άνθρωπος διαβιώνει και δραστηριοποιείται . Οι πόλεις εξελίσσονται και µμεταλλάσσονται . Ο πολεοδομικός σχεδιασµός οφείλει να λαµβάνει υπόψη τα σύγχρονα δεδομένα και να παρέχει το απαραίτητο κανονιστικό πλαίσιο µε το οποίο θα συγκεραστούν η εξέλιξη µε τη βιωσιµότητα. Για παράδειγμα, στη γενική κατηγορία «Τουρισμός Αναψυχή» δεν θα μπορούν πλέον να χωροθετούνται «Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες» γιατί ο σχεδιασμός του 1987 αυτό έκρινε σκόπιμο. Επίσης στα «Επιχειρηματικά Πάρκα» δεν θα χωροθετούνται «Εγκαταστάσεις ΑΠΕ, τράπεζες, ασφάλειες, πρωτοβάθμια περίθαλψη χωρίς νοσηλεία, συνεργεία συνήθων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων & σκαφών, εμπορευματικοί σταθμοί, ελικοδρόμια, εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, logistics, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων, διοίκηση, ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης», γιατί πολύ απλά, το 1987 δεν υπήρχαν πολλές χρήσεις από αυτές και δεν υπήρχε ανάγκη πρόβλεψής τους. Πάμπολλα τέτοια παραδείγματα υπάρχουν.

Εξίσου σημαντικό, μια άλλη σοβαρή προσπάθεια πάταξης της γραφειοκρατίας και των φαινομένων «παρερμηνείας», δηλ. προσωπικής ερμηνείας του αρμόδιου υπαλλήλου κατά την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, επίσης καταργήθηκε. Η αντιστοίχηση των χρήσεων γης με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Αναπτυξιακού Νόμου και όλων των κατηγοριοποιήσεων του υπουργείου Οικονομικών, βρίσκονται ξανά στη διακριτική ευχέρεια του χειριστή του φακέλου! Η κατάσταση που δημιουργήθηκε δεν αντιμετωπίζεται από την ασαφή επεξηγηματική διάταξη όπου αναφέρει ότι για όσα σχέδια χρήσεων γης (Γενικά Πολεοδομικά - ΓΠΣ, Σχέδια Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης - ΣΧΟΟΑΠ, Πολεοδομικές Μελέτες) έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος στην «υπηρεσία» (γενικός και αόριστος προσδιορισμός μπορούν να προχωρήσουν με τις χρήσεις του 2014, αλλά αν το επιθυμούν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Π.Δ. του 1987. Τα σχέδια αυτά καταρτίζονται από τους δήμους με ανάθεση της μελέτης σε μελετητικά γραφεία πώς θα προσδιοριστεί με ασφάλεια δικαίου και χωρίς διακρίσεις ποια είναι η υπηρεσία, ποιοι ενδιαφερόμενοι; πώς τεκμαίρεται ο πλήρης φάκελος; Σε ποιο στάδιο; Επιπλέον, έχει ήδη γίνει ευρεία χρήση της καταργηθείσας πλέον μεταβατικής διάταξης του Ν. 4269/2014 και αρκετά ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που ήταν σε εξέλιξη (π.χ. Δ.Ε.Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας, Δ.Ε. Κοιλάδας Δήμου Λάρισας, Π.Μ Ερμούπολης κ.ά.) έχουν ενσωματώσει τις νέες χρήσεις, τι θα γίνει σε αυτές στις περιπτώσεις, υπάρχει αδυναμία λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

«Άρθρο ……

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το Άρθρο 238 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) καταργείται και τα επόμενα άρθρα 239 και 240 του ίδιου νόμου επαναριθμούνται σε 238 και 239. Από τη δημοσίευση του παρόντος επανέρχονται σε ισχύ τα άρθρα 14 έως και 33 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142).

Οι Βουλευτές

Γιάννης Μανιάτης

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Γιώργος Αρβανιτίδης

Μιχάλης Τζελέπης

Εύη Χριστοφιλοποίλου

Ανδρέας Λοβέρδος

Βασίλης Κεγκέρογλου

Δημήτρης Κρεμαστινός

Γιάννης Κουστσούκος

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

#vouli Καταθέσαμε Τροπολογία για την ακύρωση της μεταβίβασης των 10.119 ακινήτων στο Υπερταμείο, καθώς η Κυβέρνηση… https://t.co/gunfUzk1fl

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Στα εγκαίνια του πολιτιστικού πολυχώρου του Δήμου Ηλιδας στην Αμαλιάδα απο τον Π.τ.Δ. με τη διακεκριμένη συμπατριώτ… https://t.co/1sJ3ulIo49

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @AnTsounis: Από τη μια πλευρά του συρματοπλέγματος τα αποτελέσματα της λεγόμενης "Πρώτης Φοράς Αριστερά" και από την άλλη το ανθρώπινο π…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @kinimallagis: Η κλήση του Παναγιώτη Λαφαζάνη στην ασφάλεια για απολογία, σε κατηγορίες που αφορούν τον μισό ποινικό κώδικα, δημιουργεί…

Facebook

Login