Επιστολή- αίτημα για μισθολογική εξίσωση των νεοδιορισθέντων στο Υπουργείο Οικονομικών με την προκήρυξη 2Κ/2015

on Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών

            κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Θέμα: «Επιστολή- αίτημα για μισθολογική εξίσωση των νεοδιορισθέντων  στο Υπουργείο Οικονομικών με την προκήρυξη 2Κ/2015»

Κύριε Υπουργέ,

            σας υποβάλλω την από 30-10-2017 επιστολή των νεοδιορισμένων στο Υπουργείο Οικονομικών υπαλλήλων με την προκήρυξη 2Κ/2015 με την οποία αιτούνται την μισθολογική τους εξίσωση με τους παλαιότερους συνάδελφους τους.

Παρακαλείσθε για τις δικές σας ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Πιτσιλής στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής (στις 4-5-2017) μου απάντησε ότι συμφωνεί με το αίτημα.

                            Ο αναφέρων Βουλευτής

                             Γιάννης Κουτσούκος

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Των νεοδιορισθέντων Εφοριακών  κατηγορίας  ΠΕ του διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΔΑΔ Β1168859 ΕΞ 2014/22-12-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με την οποία ζητήθηκε η πλήρωση των συγκεκριμένων κατά κλάδο και ειδικότητα θέσεων σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. ΔΔΑΔ Β 1054499 ΕΞ 2015 /22.4.2015 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 3/14.5.2015) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Οικονομικών κο Ευκλείδη Τσακαλώτο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣ

Τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Εσόδων κο Γεώργιο Πιτσιλή

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως ήδη γνωρίζετε είμαστε νεοδιορισθέντες της υπ' αριθ. 2Κ/2015 προκήρυξης του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, τοποθετούμενοι στις θέσεις μας με τις υπ' αριθ. ΔΔΑΔ Β 107861 ΕΞ 2016/20.5.2016, υπ' αριθ. ΔΔΑΔ Β 1113154 ΕΞ 2016/25.7.2016 και υπ' αριθ. ΔΔΑΔ Β 1119225 ΕΞ 2016/10.8.2016 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, περίληψη των οποίων δημοσιεύθηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Γ 476/27.5.2016, ΦΕΚ Γ 723/28.7.2016 και ΦΕΚ Γ 835/9.9.2016 αντίστοιχα).

Κατόπιν του διορισμού μας και της ανάληψης καθηκόντων μας, εντός των πλαισίων της νομιμότητος και της ισότητας, σας καταστήσαμε γνωστό, τόσο εγγράφως όσο και προφορικώς, ότι δικαιούμεθα την προσωπική διαφορά. Συγκεκριμένα: α) Στις 13/10/2016 σας καταθέσαμε το από 13/10/2016 υπόμνημά μας, β) στις 23/01/2017 σας καταθέσαμε το από 23/01/2017 υπόμνημά μας σε συνέχεια του πρώτου υπομνήματος, γ) Στις 09/02/2017 σας κοινοποιήσαμε την από 31/01/2017 εξώδικη δήλωση-όχληση-διαμαρτυρία-πρόσκλησή μας, όπως τούτο αποδεικνύεται από την υπ' αριθ 182/Γ/09.02.2017 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών κας Μαρίας Δαμάσκου (η ίδια ως άνω εξώδικη δήλωση κοινοποιήθηκε και στον Διοικητή της ΑΑΔΕ όπως τούτο αποδεικνύεται από την υπ' αριθ 181 Γ' /09.02.2017 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών κας Μαρίας Δαμάσκου), δ) Στις 09/06/2017 (Υπουργείο Οικονομικών, Γραφείο Υπουργού, Τμημα Πρωτοκολλου, Αρ. Πρωτ. 0006385, Ημ/νια: 9/6/17) καταθέσαμε, η πλειοψηφία εξ ημών, επιστολές διαμαρτυρίας απευθυνόμενες προς τα Εσάς, προκειμένου να σας καταστήσουμε σαφή την δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει και ε) προέβημεν διά των αρμοδίων συνδικαλιστικών μας οργάνων σε αναρίθμητες και επανειλημμένες συναντήσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας τόσο με την Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής όσο και ενώπιων υμών. Στις ως άνω συναντήσεις θέσαμε τα δίκαια αιτήματά μας. Παρά το γεγονός αυτό και παρά τις προφορικές δεσμεύσεις που λάβαμε ότι θα προωθηθεί το επίδικο θέμα μας,  έως τώρα δεν έχει λάβει χώρα ουδεμία ουσιαστική κίνηση εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων. Ει μη μόνον έχουμε λάβει προφορικές δεσμεύσεις ότι δήθεν προωθείται το δίκαιο αίτημά μας για μισθολογική εξομοίωση. Επί, δε, των ως άνω αναφερθέντων εγγράφων μας δεν έχουμε λάβει ουδεμία απάντηση.

Κατόπιν όλων των προαναφερθέντων κι ενώ είμαστε εν αναμονή (σύμφωνα με τις προφορικές σας διαβεβαιώσεις) της διευθέτησης του θέματος με νομοθετική πρωτοβουλία (κατάθεση τροπολογίας, ως ακριβώς έλαβε χώρα για την προηγούμενη από εμάς προκήρυξη). Εσείς υπογράφετε και προωθείτε την μισθολογική εξομοίωση τριών έτερων κλάδων και συγκεκριμένα : α) Με το άρθρο 21 του Ν.4496/2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων», κατατέθηκε και ψηφίστηκε υπουργική τροπολογία που αφορούσε την ΜΟΔ ΑΕ και τις Ειδικές Υπηρεσίες των ΕΣΠΑ. Η τροπολογία αυτή θεσπίζει ειδικό επίδομα για τους δημοσίους υπαλλήλους που αποσπώνται και εργάζονται στις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ (όπως π.χ. την ΕΔΕΠΟΛ). Το επίδομα έρχεται, ξεπερνώντας το ενιαίο μισθολόγιο, να εξισώσει στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ με τους μισθούς των αόριστου χρόνου υπαλλήλων της ΜΟΔ ΑΕ, και υπολογίζεται ότι θα είναι ύψους περίπου 300-500 ευρώ περίπου, ανάλογα με την ειδικότητα, β) Με την ψήφιση της παρ. 2 του άρθρου 96 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄/107) νομοθετήθηκε η καταβολή της υπερβάλλουσας μείωσης  (προσωπική διαφορά) με αναδρομική ισχύ στους εργαζόμενους που ήλθαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση από άλλους φορείς (Δημοτικοί Αστυνομικοί, υπάλληλοι των Τ.Α.Σ., ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα κ.α). (Στο εν λόγω Νομοσχέδιο προσυπογράψατε και εσείς), γ) Με το άρθρο 51 του Ν.4486/2017 δόθηκε η μισθολογική εξομοίωση (προσωπική διαφορά) στο επιστημονικό προσωπικό του ΕΟΦ, νομοσχέδιο στο οποίο προσωπικά υπογράψατε.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και δεδομένου ότι η μισθολογική εξομοίωση της προηγούμενης από εμάς προκήρυξης έλαβε χώρα και αυτή με δική σας και, μάλιστα, με προσωπική νομοθετική πρωτοβουλία και μάλιστα σε χειρότερη από την σήμερον δημοσιονομική συγκυρία για την χώρα. Σας καλούμε να άρετε το συντομότερο δυνατόν την ως άνω περιγραφείσα άνιση μισθολογική μας μεταχείριση με νομοθετική πρωτοβουλία, όπως έως την σήμερον έχετε πράξει ήδη για 4 άλλους κλάδους (και μάλιστα ένας εξ αυτών ο δικός μας). Παρακαλούμε, δε, να απαντήσετε άμεσα και δη εντός μίας εβδομάδας από την κοινοποίηση της παρούσης στο νόμιμο αίτημά μας, άλλως προτιθέμεθα να απευθυνθούμε σε ανώτερα από εσάς κλιμάκια για την οριστική διευθέτηση του ζητήματός μας. Σε κάθε δε περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι διεκδικούμε την ως άνω μισθολογική εξομοίωση και δικαστικά, καθώς έχει ήδη κατατεθεί η με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓΠΡ 10778/24.10.2017 αγωγή μας ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, θα επακολουθήσουν, δε, και άλλα όμοια δικόγραφα.

          Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την εξέταση των αιτημάτων μας και αναμένουμε τις δικές σας, περαιτέρω, ενέργειες.

Μετά τιμής,

                                                           Η συντονιστική επιτροπή της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2015

 

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αυξάνεται το περιθώριο μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων, αυξάνονται τα κέρδη των τραπεζών, επιβαρύνονται οι… https://t.co/iPXfp99zin

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @pasok: Η σημερινή ανακοίνωση της Eurostat για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά οτι η ακρίβεια…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών απο το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων αποτελεί μον… https://t.co/5YlVXDshtS

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @androulakisnick: Καμία ανοχή απέναντι στη βία. Καμία μόνη. Απαιτείται ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων, που δεν θα προδίδει την εμπιστο…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @pasok: Ο πολυδιαφημισμένος από την Kυβέρνηση πρώτος προϋπολογισμός εκτός πλαισίου μνημονιακής επιτήρησης και ενισχυμένης εποπτείας, δεν…

Facebook

ZOO Category

Login