Κατηγορία: Νομοθετικές παρεμβάσεις

"Αμοιβή υπαλλήλων που συμμετέχουν στην οργάνωση και τη διεξαγωγή εξετάσεων υποψηφίων οδηγών κλπ και β. θέματα προσωπικού του ΕΛΓΑ, οδοιπορικά εκτιμητών ζημιών κλπ"

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2016.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου: «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας-Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  1. Με την πρώτη παράγραφο του νέου άρθρου ρυθμίζεται το ζήτημα της αμοιβής των συμμετεχόντων στην οργάνωση, διεξαγωγή, υποστήριξη, έλεγχο και εποπτεία των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, καθώς και των συμμετεχόντων στις Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (Δ.Ι.Ε.) που συγκροτούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Συγκεκριμένα δίνεται εξουσιοδότηση ώστε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που θα εκδοθεί έως την 31η Μαΐου 2016, να καθοριστεί μηνιαία αποζημίωση των εμπλεκομένων για το έργο τους που πραγματοποιείται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των Υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Παράλληλα και για την απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής του εν λόγω έργου, προβλέπεται η συνέχιση καταβολής της αποζημίωσης, από την έναρξη εφαρμογής του ν.4354/2015, όπως ίσχυε κατά τον τελευταίο μήνα προ της έναρξης εφαρμογής του παραπάνω νόμου, έως την έκδοση της νέας υπουργικής απόφασης.

 

Επαναφορά ρυθμίσεων για τις χρήσεις γής.

Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

«Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη προσθήκη – τροπολογία επιχειρείται η ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα χρήσης γης, που αφορούν τους πολίτες και τους επενδυτές που μετά την κατάργηση των άρθρων 14 έως 33 του ν. 4269/2014, χωρίς μεταβατικές διατάξεις, δημιουργήθηκε μείζον πρόβλημα με τις χρήσεις γης και την υλοποίηση επενδύσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, επί της προτεινόμενης προσθήκης – τροπολογίας λεκτέα τα ακόλουθα:

Τροπολογία Δημοκρατικής Συμπαράταξης για την επανένταξη οφειλετών που απώλεσαν τη ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις 100 δόσεις

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: «Επανένταξη οφειλετών που απώλεσαν τη ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις 100 δόσεις».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις διατάξεις των άρθρου 1 του Νόμου 4321/2015 δόθηκε η δυνατότητα να ρυθμιστούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015

Σχετικά με τη διευκόλυνση της δημιουργίας και λειτουργίας των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

 

Άρθρο 20, Λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών

 

Αιτιολογική Έκθεση

Στο πλαίσιο της αποσαφήνισης του ισχύοντος νομικού πλαισίου ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία και η λειτουργία των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ), είναι απαραίτητη η τροποποίηση του άρθρου 73 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/07.06.2010). Το εν λόγω άρθρο ρυθμίζει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και συμπεριλαμβάνει σε αυτές εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόταση Νόμου για «το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα και την Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας και Ένταξης».

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2016.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Πρόταση Νόμου προς το Υπουργείο Εργασίας κατέθεσε σήμερα σύσσωμη η ΚΟ της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και έχει ως αντικείμενο «το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα και την Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας και Ένταξης».

Η ανερμάτιστη και άκρως υφεσιακή πολιτική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιδείνωσε τα προβλήματα για τους οικονομικά αδύναμους και τις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ταυτόχρονα η κυβερνητική αβελτηρία είχε ως αποτέλεσμα την αναίρεση των συμφωνημένων πολιτικών, με τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη όπως την επέκταση του πιλοτικού προγράμματος Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα και τη μη αξιοποίηση του ποσού των 330 εκ. ευρώ, που από το Δεκέμβριο του 2014 είχε εγκριθεί υπέρ των απόρων.

"Μεταφορά προσωπικού στις συγχωνεύσεις υποθηκοφυλακείων"

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Στο Σχεδίου Νόμου με θέμα : «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική έκθεση

Με το Αρ. 54 του Σχεδίου Νόμου: «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» τροποποιείται το Αρ. 3 του ν.δ. 811/1971 και δίνεται η δυνατότητα στους αρμόδιους Υπουργούς να προχωρούν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στη συγχώνευση υποθηκοφυλακείων.

Κατάργηση Φ.Π.Α. στην Ιδιωτική Εκπαίδευση και στα Γηροκομεία

Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 05 Νοεμβρίου 2015.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Στο νομοσχέδιο με θέμα «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ ΚΑΙ 2010/30/ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2004/8/ΕΚ ΚΑΙ 2006/32/ΕΚ», ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2013/12/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2013 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ» ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»

Επαναφορά στα 1500 € του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού και προστασία προνοιακών, αναπηρικών επιδομάτων και κάθε μορφής βοηθημάτων ή οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε ευπαθείς ομάδες ή πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2015.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 

Στο νομοσχέδιο με θέμα «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ ΚΑΙ 2010/30/ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2004/8/ΕΚ ΚΑΙ 2006/32/ΕΚ», ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2013/12/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2013 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ» ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»

 

Για τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2015.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Στο νομοσχέδιο με θέμα: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».

Κάρτα Αγροτικού Πετρελαίου με Τροπολογία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2015.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ


Στο νομοσχέδιο με θέμα «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ ΚΑΙ 2010/30/ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2004/8/ΕΚ ΚΑΙ 2006/32/ΕΚ», ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2013/12/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2013 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ» ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»

Τροπολογία Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την επέκταση του εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος

Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2015.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τροπολογία –προσθήκηστο σ/ν: «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.»

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα σε όλη τη χώρα από 1 Ιουλίου 2015.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη 2015-2020 που επεξεργάστηκε το Υπουργείο Εργασίας, και συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του2014, η οποία αντανακλά και την ενδυνάμωση του Κοινωνικού Κράτους σε περίοδο οικονομικής κρίσης προκειμένου να καταστεί δυνατό και για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στους οικονομικά αδύνατους καθώς και στο πλαίσιο του ν.4093/12 παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ3 όπου προβλέπεται η εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ως βασικού μηχανισμού αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας καθώς κι της παιδικής φτώχειας.

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @androulakisnick: Από την ομιλία μου στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μανώλη Γλέζου, που σ…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Έθεσε το πραγματικό δίλημμα: Δημοκρατική Ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ ή καθεστωτισμός και συντήρηση https://t.co/QQubABoXQi

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @kinimallagis: Σταθερή είναι η ακρίβεια στην Ελλάδα σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Αυγού…

Facebook

ZOO Category

Login