Κατηγορία: Νομοθετικές παρεμβάσεις

Στο Σ/Ν του Υπ. Διοικητικής «Τροποποίηση Διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. - Επιλογή Προϊστάμένων Οργανικών Μονάδων και άλλες διατάξεις»

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 04 Ιουλίου 2014.

Στο Σ/Ν του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:«Άσκηση Εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος»

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 Στο Σ/Ν του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Άσκηση Εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προκειμένου να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η προσπάθεια των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων να πωλούν τα προϊόντα των Αγροτών μελών τους στις Λαϊκές Αγορές και επειδή ο συνδυασμός της προβλεπόμενης από το Άρθρο 9 παράγραφος 2 αναλογίας αδειών ανά αριθμό παραγωγών μελών, 

Στο Σ/Ν του Υπ. Οικονομικών: «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις»

Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Στο Σ/Ν του Υπ. Οικονομικών: «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις».

Προτεινόμενη ρύθμιση

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής :

Στο Σ/Ν του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις»

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2013.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί βασικό ζητούμενο για την έξοδο της χώρας από την κρίση και την δημιουργία αναπτυξιακών δομών.

Τόσο η παραγωγή όσο και η εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας αναφορικά με τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, είναι βέβαιο πως αποτελούν το ισχυρό «χαρτί» της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, η εξαγωγή αγροτικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 10,5% το έτος 2012 σε σχέση με το 2011, ενώ αύξηση παρουσιάζει και η συμμετοχή των αγροτικών προϊόντων  στο σύνολο των εξαγόμενων προϊόντων, από 25,4% το 2011 σε 26,8% το 2012.

Στο Ν/Σ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2013.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύονται θέματα τα οποία προέκυψαν κατά την εφαρμογή του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 σχετικά με την κάλυψη των δαπανών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

Στο Σ/Ν Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Στο Σχέδιο Νόμου Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Ο Νόμος 3943/2011 με το άρθρο 11 συμψηφισμός απαιτήσεων  που αντικατέστησε το άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. ορίζει ότι βέβαιη και εκκαθαρισμένη χρηματική απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, η οποία αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο, συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη αυτού προς το Δημόσιο.

Στο Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, Ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.ΤΕ., Αναμόρφωση Οργανισμού του ΝΣΚ, και άλλες διατάξεις»

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

        Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, Ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.ΤΕ., Αναμόρφωση Οργανισμού του ΝΣΚ, και άλλες διατάξεις».

Αιτιολογική έκθεση

           Στο πλαίσιο του ν.4015/2011, ορισμένες συνεταιριστικές οργανώσεις προχώρησαν  το Μάρτιο 2012 σε εθελούσια λύση και απόλυση. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 του ν. 4015/2011 οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας στους ΑΣ, στις ΕΑΣ, στις ΚΕ.ΣΕ, στις Κ.Α.Σ.Ο. και στις Συνεταιριστικές  Ενώσεις, οι οποίες είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μεταφέρονται στις Συλλογικές Αγροτικές οργανώσεις. Οι εργαζόμενοι σε ΣΑΟ που τίθενται σε εκκαθάριση ή διαγράφονται από το μητρώο και παύουν να λειτουργούν δύνανται να απορροφηθούν κατά προτεραιότητα από άλλες ενεργές ΣΑΟ. 

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @androulakisnick: Από την ομιλία μου στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μανώλη Γλέζου, που σ…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Έθεσε το πραγματικό δίλημμα: Δημοκρατική Ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ ή καθεστωτισμός και συντήρηση https://t.co/QQubABoXQi

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @kinimallagis: Σταθερή είναι η ακρίβεια στην Ελλάδα σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Αυγού…

Facebook

ZOO Category

Login