Νομοθετική παρέμβαση για ακατάσχετο και 120 δόσεις

on Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2018.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Τροπολογία-Προσθήκη

Θέμα: «Θέσπιση: α) Ειδικού Ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού επαγγελματιών, επιχειρήσεων, αγροτών, ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών και β) βιώσιμης και οριστικής ρύθμισης 120 δόσεων για όλους όσους έχουν οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, τους ασφαλιστικούς φορείς και τους Δήμους, ανεξάρτητα από την διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού».

Στο σχέδιο νόμου:«Θεματικός Τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.».

Εισηγητική Έκθεση

1.Θέσπιση ειδικού Ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού επαγγελματιών και επιχειρήσεων, αγροτών, ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών.

Η αναποτελεσματική λειτουργία του εξωδικαστικού συμβιβασμού στον οποίο δεν μπορούν να ενταχθούν χιλιάδες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, που δικαιούνται την δεύτερη ευκαιρία, σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη συσσώρευση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, την υπερφορολόγηση, τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, την καθίζηση της ρευστότητας και την αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να στηρίξει τις επιχειρήσεις διαμορφώνουν ένα δυσμενές περιβάλλον για αυτούς.

Η πολιτεία αντί να προβαίνει τυφλά, σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον των επιχειρήσεων που αγωνίζονται να επιβιώσουν οφείλει:

Να θεσμοθετήσει άμεσα έναν ειδικό Ακατάσχετο Επιχειρηματικό Τραπεζικό Λογαριασμό για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις, τους αγρότες, τις ομάδες παραγωγών και τους συνεταιρισμούς, η οποία είναι απαίτηση της ίδιας της πραγματικής οικονομίας προκειμένου να διενεργούνται πληρωμές εργαζομένων, φόρων, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, προμηθευτών, λειτουργικών εξόδων κλπ, χωρίς τη δαμόκλειο σπάθη των μαζικών κατασχέσεων και προκειμένου να συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία τους και στην δυνατότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους και τους τρίτους.

2.Βιώσιμη και οριστική ρύθμιση υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς τη Φορολογική Διοίκηση, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους Δήμους έως εκατόν είκοσι δόσεις (120) με προκαταβολή 5%

Με τις διατάξεις της 2ης παραγράφου του άρθρου αυτού θεσμοθετείται βιώσιμη και οριστική ρύθμιση έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίων δόσεων με επιτόκιο και προκαταβολή 5%, υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών, φυσικών και νομικών προσώπων, προς τη Φορολογική Διοίκηση,τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους Δήμους που δεν έχουν αιτηθεί την ένταξη τους στις βασικές ή ειδικές διαδικασίες του εξωδικαστικού συμβιβασμού ή έχουν αποκλειστεί μέχρι τώρα από αυτόν. Η δυνατότητα αυτή χορηγείται για οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή, με έκπτωση όλων των προσαυξήσεων και προστίμων εκτός αυτών που αφορούν παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα περί λαθρεμπορίας και του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Η ένταξη στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου έχει ως προϋπόθεση την προκαταβολή 5% του οφειλόμενου κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση προστίμων και προσαυξήσεων σύμφωνα με τα παραπάνω, που καταβάλλεται έως το τέλος του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης υπαγωγής.

Η ρύθμιση αίρεται σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής πλέον της μιας δόσης. Η ρύθμιση είναι βιώσιμη και οριστική αφού προβλέπει ένταξη και επανένταξη των οφειλετών σε αυτήν οποτεδήποτε αλλά με υπολογισμό των τόκων από την ημερομηνία που θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ένταξης. Στη ρύθμιση του άρθρου αυτού εντάσσονται ή και επανεντάσσονται οφειλές μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000)ευρώ που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσης πρότασης νόμου. Μαζί με την προκαταβολή καταβάλλεται και το ποσό που τυχόν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Ως κατώτατη δόση ορίζεται το ποσό των πενήντα (50) ευρώ.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στον κανονιστικό νομοθέτη να εξειδικεύσει με πιο ευέλικτο τρόπο τους όρους, τις προϋποθέσεις, τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων, την χορήγηση φορολογικής ασφαλιστικής ή δημοτικής ενημερότητας καθώς και άλλο κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της διάταξης του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία-Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου: « Θεματικός Τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:.

Άρθρο…

 

1.Θέσπιση Ειδικού Ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού επαγγελματιών και επιχειρήσεων, αγροτών, ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, στον πρωτογενή, δευτερογενή ή τριτογενή τομέα, δύναται να διατηρεί έναν (1) Ειδικό Ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό έναντι κάθε είδους απαίτησης και από οποιονδήποτε, σ΄ ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας.

Μέσω του Ειδικού Ακατάσχετου Επιχειρηματικού Λογαριασμού, θα πραγματοποιείται η διαχείριση:

α) εσόδων από συναλλαγές μέσω POS ή μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών

β) καταβολής αμοιβών των εργαζομένων

γ) κατάθεσης των ασφαλιστικών εισφορών και πληρωμής των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο (Φόροι, ρυθμίσεις, ΦΠΑ κλπ)

δ) πληρωμή λειτουργικών εξόδων και προμηθευτών

ε)εύλογες δαπάνες διαβίωσης

Το ύψος του ποσού του Ακατάσχετου Λογαριασμού προσδιορίζεται ανάλογα με τη δυναμικότητα της επιχείρησης, τον κύκλο εργασιών των προηγούμενων ετών, τον αριθμό των εργαζομένων καθώς και άλλα κριτήρια και προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με την ίδια Απόφαση ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

2.Βιώσιμη και οριστική ρύθμιση υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς τη Φορολογική Διοίκηση και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως εκατόν είκοσι δόσεις με προκαταβολή 5%

Σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους Δήμους,οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί στις προβλεπόμενες από τον ν.4469/2017 (Α΄62) διαδικασίες του εξωδικαστικού συμβιβασμού αλλά ούτε στην ειδική διαδικασία διμερούς ρύθμισης  της παραγράφου 21 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης τους σε εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες καταβολές εφόσον οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή. Από την οφειλή εκπίπτουν όλες οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα εκτός αυτών που αφορούν παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα περί λαθρεμπορίας και του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και το ποσό που απομένει επιβαρύνεται με τόκους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ρύθμισης. Η ένταξη στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου έχει ως προϋπόθεση την προκαταβολή 5% του ως άνω ποσού που καταβάλλεται έως το τέλος του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιείται η υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η ρύθμιση αίρεται σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής πλέον της μιας δόσης. Σε όσα πρόσωπα απολέσουν τη ρύθμιση χορηγείται η δυνατότητα επανένταξης με νέα αίτηση και νέα προκαταβολή 5%. Οι οφειλέτες δύνανται να ενταχθούν ή και να επανενταχθούν στη ρύθμιση οποτεδήποτε αλλά με υπολογισμό των τόκων από την ημερομηνία που θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ένταξης. Στη ρύθμιση του άρθρου αυτού εντάσσονται ή και επανεντάσσονται οφειλές μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος νόμου. Μαζί με την προκαταβολή καταβάλλεται και το ποσό των οφειλών που τυχόν και υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Το ύψος της κατώτατης δόσης ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών εξειδικεύονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος υπολογισμού των δόσεων, τη χορήγηση φορολογικής, ασφαλιστικής και δημοτικής ενημερότητας καθώς και άλλο κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Αθήνα, 03.12.2016

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Κεγκέρογλου Βασίλης

Κουτσούκος Ιωάννης

Αρβανιτίδης Γιώργος

Βενιζέλος Ευάγγελος

Γρηγοράκος Λεωνίδας

Θεοχαρόπουλος Αθανάσιος

Ιλχάν Αχμέτ

Καρράς Γεώργιος Δημήτριος

Κεφαλίδου Χαρά

Κρεμαστινός Δημήτρης

Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας

Κωνσταντόπουλος Δημήτρης

Λοβέρδος Ανδρέας

Μανιάτης Ιωάννης

Μπαργιώτας Κωνσταντίνος

Παπαθεοδώρου Θεόδωρος

Σκανδαλίδης Κώστας

                 Τζελέπης Μιχάλης

Χριστοφιλοπούλου Εύη

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @FofiGennimata: Όποιος από σήμερα και πέρα δεν σεβαστεί τις αποφάσεις των οργάνων, να γνωρίζει ότι θέτει τον εαυτό του εκτός κοινοβουλευ…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @FofiGennimata: «Οκτώ από τις ντροπές του κ. Τσίπρα». 📄 Απάντηση στον πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρα στη Βουλή ➡ https://t.co/Ag0U

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @kinimallagis: μισός μισθός, για τους αγρότες αδιαφορία, για τις συντάξεις νέα καθυστέρηση. ✅ Το Κίνημα Αλλαγής είναι εδώ, ανάχωμα στη…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Όταν ο κ.Σπίρτζης απαντούσε στη Βουλή για την αξιοπιστία του εκλεκτού των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κ Καλογρίτσα που πήρε και τελικ… https://t.co/QdGARy29v1

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @FofiGennimata: Κύριε @PrimeministerGR, ζήτησα να έρθετε σήμερα στη Βουλή για να δώσετε απαντήσεις στον Ελληνικό λαό που αγωνιά και περν…

Facebook

ZOO Category

Login