Στο Σ/Ν του Υπ. Οικονομικών: «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις»

on Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Στο Σ/Ν του Υπ. Οικονομικών: «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις».

Προτεινόμενη ρύθμιση

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής :

«β) μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις εκατό (0,5%), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό κατώτερο των [εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ] και οι μεταβιβαζόμενες μετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.»

Αιτιολογική έκθεση

Με τροποποίηση που έγινε με τις διατάξεις του Ν. 4254/2014, ΦΕΚ Α 85/7-4-2014 στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, στο Νόμο 4172/2013, προστέθηκε ότι το φυσικό πρόσωπο που μεταβιβάζει μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά φορολογείται εφόσον το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ίσο ή άνω του 0,5% και οι μεταβιβαζόμενες μετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.

Όμως με τον τρόπο αυτό και χωρίς να τίθεται όριο στο ύψος αυτής της συμμετοχής δημιουργείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των φορολογούμενων αλλά και η βάση για καταστρατηγήσεις και τεχνητές κατασκευές φοροαποφυγής  που δεν συνάδουν με τις αρχές της φορολογικής ισότητας, της φορολογικής δικαιοσύνης και της αναλογικότητας.

Για το λόγο αυτό προτείνεται να τεθεί αθροιστικά με τις λοιπές προϋποθέσεις και ο όρος ότι το ποσοστό αυτό του 0,5% πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό κατώτερο των 100.000 ευρώ.

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @FofiGennimata: Η ξαφνική απώλεια του συντρόφου και φίλου Σήφη Βαλυράκη, μας γεμίζει θλίψη. Πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τη δημ…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @FofiGennimata: Ζητώ να έρθει στη Βουλή το ελληνικό πρόγραμμα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξεπερνά την κυβερνητική σας θητεία. Δεν έχετε λε…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

@SDParty1974 Δυστυχώς οι περισσότεροι μας εγκατέλειψαν. Πήγαν αλλού να βρούνε καρέκλες.

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @FofiGennimata: Έχουμε εγκαίρως παρουσιάσει συγκεκριμένα, ρεαλιστικά, στοχευμένα μέτρα για να μείνει όρθια η κοινωνία και ζωντανή η οικο…

Facebook

ZOO Category

Login