Τροπολογία για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς

on Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις, ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών»

Θέμα: «Τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 27 του κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015»

Με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 καθορίστηκε το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ κλπ. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 27 προστατεύεται μεταβατικά το εισόδημα των υπηρετούντων υπαλλήλων και συγκεκριμένα ορίζεται ότι, «Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31.12.2015, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική.

Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης…..Η νέα αυτή προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου πλην της χορήγησης επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης εξέλιξης. Τυχόν αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο».

Επισημαίνεται ότι στους εν λόγω υπαλλήλους καταβάλλεται επίδομα απομακρυσμένων και παραμεθορίων περιοχών και β) επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Τα επιδόματα αυτά συνδέονται άρρηκτα με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων των υπαλλήλων και περικόπτονται σε κάθε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων από τη θέση από την οποία δικαιολογείται η καταβολή τους.   

Κατόπιν αυτών, τα εν λόγω επιδόματα πρέπει να μην λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό και να μην συγχωνεύονται με τυχόν προσωπική διαφορά του υπαλλήλου, αλλιώς ακυρώνονται οι λόγοι χορήγησή τους. Για παράδειγμα υπάλληλος που λαμβάνει προσωπική διαφορά 150 ευρώ και μετακινείται σε παραμεθόριο περιοχή, θα λάβει 100 ευρώ επίδομα παραμεθορίου το οποίο όμως θα συγχωνευτεί με τη προσωπική διαφορά, η οποία θα μειωθεί ισόποσα (150 π.δ – 100 παραμεθορίου = 50 ευρώ π.δ). Είναι προφανές ότι με τον τρόπο αυτόν εξανεμίζεται το μισθολογικό κίνητρο της παραμεθόριας περιοχής.

Η παρούσα διάταξη κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ρυθμιστούν ζητήματα που έχουν   ανακύψει σε σχέση με τον υπολογισμό και τον τρόπο συγχώνευσης της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 του ν.4354/2015 (Α, 176). Ειδικότερα, εξαιρούνται από τον υπολογισμό της συγκεκριμένα επιδόματα, η χορήγηση των οποίων απαιτεί την πλήρωση συνθηκών, όρων και προϋποθέσεων εργασίας που συνδέονται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων και τα οποία μεταβάλλονται συνεχώς.

                                                ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο…

Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 27 του κεφαλαίου Β του ν.4354/2015 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«1. Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31.12.2015, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή, το επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και το επίδομα θέσης ευθύνης. Η νέα αυτή προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου πλην των αποδοχών και επιδομάτων που εξαιρούνται από τον υπολογισμό της, καθώς επίσης και της αύξησης αποδοχών λόγω προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης του άρθρου 12.

Κατ΄ εξαίρεση το επίδομα θέσης ευθύνης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, μόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του υπαλλήλου τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου χορήγησή του με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.»

 

Ο προτείνων Βουλευτής

 

Γιάννης Κουτσούκος

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @androulakisnick: Από την ομιλία μου στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μανώλη Γλέζου, που σ…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Έθεσε το πραγματικό δίλημμα: Δημοκρατική Ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ ή καθεστωτισμός και συντήρηση https://t.co/QQubABoXQi

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @kinimallagis: Σταθερή είναι η ακρίβεια στην Ελλάδα σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Αυγού…

Facebook

ZOO Category

Login