: Μείωση φορολογίας για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, της υγείας, της μεταφοράς και της καθημερινότητας των Α.μεΑ

on Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Οικονομικών «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Μείωση φορολογίας για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, της υγείας, της μεταφοράς και της καθημερινότητας των Α.μεΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο άρθρο 58 του σχεδίου νόμου, προβλέπεται μείωση του Φ.Π.Α. από 13% σε 6%, για τα λευκά μπαστούνια και τις γραφομηχανές με χαρακτήρες Braille, τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης. Είναι πολύ σημαντικό όμως να απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, όπως προβλέπεται για τις ιατρικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, όλα τα τεχνικά βοηθήματα που διευκολύνουν την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία όρασης σε θέματα εκπαίδευσης και υγείας, καθώς και στα βασικά εργαλεία διαβίωσης των βαριά κινητικά αναπήρων, όπως αναπηρικά αμαξίδια (χειροκίνητα και ηλεκτρικά), μαξιλάρια κατακλίσεων, προσθετικά μέλη, νάρθηκες, ανυψωτικά μηχανήματα και γενικότερα βοηθήματα για τη διευκόλυνση της ζωής και της κίνησης των βαριά κινητικά αναπήρων. Η εν λόγω ρύθμιση θα οδηγήσει σε οικονομική ελάφρυνση τόσο των ασφαλιστικών ταμείων, όσο και των ίδιων των ατόμων με οπτικές ή βαριές κινητικές αναπηρίες, τα οποία υποχρεούνται να καταβάλουν από την τσέπη τους το μεγάλο υπερβάλλον κόστος της διαφοράς μεταξύ της αποζημιούμενης και εμπορικής τιμής εν μέσω κρίσης. Ως εκ τούτου προτείνουμε τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 58 του σχεδίου νόμου με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας.

Επιπλέον είναι γνωστό ότι για τα άτομα με βαριές αναπηρίες το αυτοκίνητο δεν είναι είδος πολυτελείας, αλλά είναι το μοναδικό μέσο μετακίνησής τους, καθώς και πολύτιμο εργαλείο για την ένταξή τους στις καθημερινές δραστηριότητές τους. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν.4370/2016, σύμφωνα με την οποία τα άτομα με αναπηρία σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου τους δεν δύνανται να το αντικαταστήσουν ατελώς πριν από την πάροδο των επτά (7) ετών από την ημερομηνία ατελούς παραλαβής του μέχρι την ημερομηνία της κλοπής του, αποτελεί αδικία για τους δικαιούχους αναπηρικού αυτοκινήτου, διότι ο νόμος τους απαλλάσσει από το τέλος ταξινόμησης, καθώς αναγνωρίζει πόσο απαραίτητο είναι το αυτοκίνητο για τη μετακίνησή τους. Προτείνουμε λοιπόν, με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, τη διόρθωση αυτού του σφάλματος με την τροποποίηση του άρθρο 65 του σχεδίου νόμου, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να προβούν άπαξ σε αντικατάσταση του αναπηρικού τους ΙΧ σε περίπτωση κλοπής του ή καταστροφής του από φυσικά φαινόμενα πριν την 7ετία, χωρίς την καταβολή τέλους ταξινόμησης.

Επιπρόσθετα με το άρθρο 2 της παρούσας προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988, στο οποίο ορίζονται οι κατηγορίες αναπηρίας που δίδονται ελαφρύνσεις, όπως η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας. Από τη δημιουργία των ΚΕΠΑ και έπειτα οι γνωματεύσεις αναπηρίας και τα ποσοστά που δίνονται έχουν αλλάξει και δεν συμβαδίζουν πλέον με το νόμο, ο οποίος αναφέρει ότι απαλλάσσονται τα άτομα με αναπηρία όρασης «εφόσον έχουν ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%». Οι σημερινές γνωματεύσεις όμως, αναφέρουν συνήθως ποσοστό αναπηρίας 80% ή παραπάνω, το οποίο η Πολιτεία έχει αποδεχθεί ως «βαριά αναπηρία».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Οικονομικών «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 1

  1. Το άρθρου 58 του σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 58 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859/2000

1. Στο τέλος των παραγράφων 29, 30 και 31 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2859/2000 (Α΄ 248), όπως το Παράρτημα αυτό ισχύει, η φράση «Τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης απαλλάσσονται από ΦΠΑ.»

2. Μετά την περ.31 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2859/2000 (Α΄ 248), όπως το Παράρτημα αυτό ισχύει, προστίθεται παράγραφος 32 ως εξής:

«32. Προσβάσιμες ομιλούσες ζυγαριές σώματος και κουζίνας, ομιλούντα πιεσόμετρα, μετρητές σακχάρου και θερμόμετρα, ομιλούντα ρολόγια και ρολόγια braille, προγράμματα ανάγνωσης και μεγέθυνσης οθόνης για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, προγράμματα μεγέθυνσης και μετατροπής εικόνας ή γραπτού κειμένου σε ακουστικό αναγνωσμένο κείμενο για Η.Υ. και έξυπνα τηλέφωνα, εποπτικό και εκπαιδευτικό υλικό όπως ανάγλυφοι χάρτες, ανάγλυφη υδρόγειος σφαίρα, διαβήτες, γεωμετρικά όργανά Braille, εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης, καθώς και αναπηρικά αμαξίδια (χειροκίνητα και ηλεκτρικά), μαξιλάρια κατακλίσεων, προσθετικά μέλη, νάρθηκες, ανυψωτικά μηχανήματα και γενικότερα βοηθήματα τα οποία προορίζονται για τη διευκόλυνση της ζωής και της κίνησης των βαριά κινητικά αναπήρων. Τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης απαλλάσσονται από ΦΠΑ.»

«1. Στην παρ. 6 του άρθρου 132 του ν.2960/2001, όπως ισχύει, μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής:

Σε περίπτωση κλοπής αυτοκινήτων ή καταστροφής τους από φυσικά φαινόμενα (πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ.) που έχουν παραληφθεί με πλήρη ή μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, για την εκ νέου υπαγωγή του δικαιούχου στο δικαίωμα, ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο κατά το οποίο συντελείται η κλοπή ή η καταστροφή από φυσικά φαινόμενα, απαλλάσσεται ο δικαιούχος άπαξ από την καταβολή του αντίστοιχου τέλους ταξινόμησης.».

Άρθρο 2

Η περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.1798/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

«Β. Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον είναι τυφλοί, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω».

Αθήνα,7-12-2018

Ο Προτείνοντες Βουλευτές

Αρβανιτίδης Γεώργιος

Αχμέτ Ιλχάν

Βενιζέλος Ευάγγελος

Γρηγοράκος Λεωνίδας

Θεοχαρόπουλος Αθανάσιος

Καρράς Δημήτριος- Γεώργιος

Κεγκέρογλου Βασίλης

Κεφαλίδου Χαρά

Κουτσούκος Γιάννης

Κρεμαστινός Δημήτρης

Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας

Κωνσταντόπουλος Δημήτρης

Λοβέρδος Ανδρέας

Μανιάτης Γιάννης

Μπαργιώτας Κωνσταντίνος

Παπαθεοδώρου Θεόδωρος

Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος

Τζελέπης Μιχάλης

Χριστοφιλοπούλου Εύη

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @androulakisnick: Από την ομιλία μου στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μανώλη Γλέζου, που σ…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Έθεσε το πραγματικό δίλημμα: Δημοκρατική Ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ ή καθεστωτισμός και συντήρηση https://t.co/QQubABoXQi

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @kinimallagis: Σταθερή είναι η ακρίβεια στην Ελλάδα σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Αυγού…

Facebook

ZOO Category

Login