Ρύθμιση οφειλών υπο-συνταξιοδότηση ασφαλισμένων ΟΓΑ και ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, χωρίς μείωση της σύνταξης τους.

on Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας Κοιν.Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 1

«Επανυπολογισμός και ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ ή στον ΕΤΑΑ έως 40.000 για τη διευκόλυνση της συνταξιοδότησης, χωρίς μείωση στην σύνταξη τους».

Η οικονομική κρίση οδήγησε πολλούς ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ σε αδυναμία καταβολής εισφορών, με αποτέλεσμα να συσσωρευθούν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Σήμερα για τους υπό συνταξιοδότηση αυτούς ασφαλισμένους που οφείλουν, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν μέχρι τις 20.000€ για ΟΑΕΕ, 15.000 για ΕΤΑΑ, ώστε αυτά να παρακρατούνται από τις συντάξεις, αλλά πρέπει να καταβάλλουν εφάπαξ το επιπλέον ποσό, εφόσον οι οφειλές το υπερβαίνουν.

Στις περιπτώσεις αδυναμίας καταβολής εφάπαξ των επιπλέον ποσών, οι συντάξεις δεν εκδίδονται και οι ασφαλισμένοι ουσιαστικά αποξενώνονται από τα δικαιώματα τους και για τις εισφορές που έχουν για χρόνια καταβάλει.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, προτείνουμε την δυνατότητα επανυπολογισμού των ληξιπρόθεσμων εισφορών μετά από αίτηση του ασφαλισμένου με βάση το ν.4387/2016 και δικαίωμα επιλογής του χαμηλότερου ποσού.

Με την 2η παράγραφο αυξάνεται το ρυθμιζόμενο  ποσό  σε 40.000€ για τον ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

Με την 3η παράγραφο παρέχεται η δυνατότητα σε υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένο  να μπορεί να εξαιρεθεί, μετά από αίτηση του, το χρονικό διάστημα ασφάλισης που αντιστοιχεί στα επιπλέον ποσά, ώστε να εκδοθεί η σύνταξη βάσει των ετών για τα οποία έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή έχουν ρυθμιστεί, προκειμένου να παρακρατηθούν μηνιαίως από τις συντάξεις που θα αποδοθούν.

Άρθρο 2.

«Επανυπολογισμός και ρύθμιση οφειλών στον ΟΓΑ μέχρι 10.000 Ευρώ για την διευκόλυνση της συνταξιοδότησης χωρίς την μείωση της σύνταξης τους».

Η οικονομική κρίση οδήγησε πολλούς ασφαλισμένους του ΟΓΑ σε αδυναμία καταβολής εισφορών, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες δεν επιτρέπουν τη συνταξιοδότηση τους.

Σήμερα για τους υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένους που οφείλουν, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν μέχρι 4.000€ για ΟΓΑ, ώστε αυτά να παρακρατούνται από τις συντάξεις, αλλά πρέπει να καταβάλλουν εφάπαξ το επιπλέον ποσό, εφόσον οι οφειλές το υπερβαίνουν.

Στις περιπτώσεις αδυναμίας καταβολής εφάπαξ των επιπλέον ποσών, οι συντάξεις δεν εκδίδονται και οι ασφαλισμένοι ουσιαστικά αποξενώνονται από τα δικαιώματα τους και για τις εισφορές που έχουν για χρόνια καταβάλει.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, προτείνουμε με το άρθρο αυτό την αύξηση του ρυθμιζόμενου ποσού από 4.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ, ώστε να συνταξιοδοτηθούν όσοι με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα δε μπορούν.

Στους υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένους δίνεται η δυνατότητα, να ζητήσουν τον επανυπολογισμό των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη που οφείλουν με βάση το ν.4387/2016 (Α΄ 85) και να επιλέξουν το χαμηλότερο ποσό χωρίς προσαυξήσεις προκειμένου να ενταχθούν στις ρυθμίσεις.

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας Κοιν.Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

Νέο άρθρο….

Επανυπολογισμός και ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ ή στον ΕΤΑΑ έως 40.000 για τη διευκόλυνση της συνταξιοδότησης, χωρίς την μείωση της σύνταξης τους.

1. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ οφειλές στον ΟΑΕΕ ή στον ΕΤΑΑ για τους υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένους δύνανται να επανυπολογιστούν με βάση τις διατάξεις του ν.4387/2016 (Α΄ 15), μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει το χαμηλότερο ποσό , ώστε αυτό να υπαχθεί στις ρυθμίσεις της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου αυτού.

2. Το ρυθμιζόμενο ποσό για ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ προκειμένου να εκδοθεί η σύνταξη, αυξάνεται  σε 40.000€.

3. Οι υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένοι του  ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, ηλικίας, ετών ασφάλισης κ.λπ. για συνταξιοδότηση, αλλά έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μεγαλύτερες από τις 40.000€, έχουν τη δυνατότητα, αν επιθυμούν εφόσον αδυνατούν να καταβάλλουν το επιπλέον ποσό εφάπαξ, με αίτηση τους, να ζητήσουν την εξαίρεση από τον υπολογισμό της σύνταξης, χρόνου ασφάλισης που αντιστοιχεί στο ποσό που αδυνατούν να καταβάλλουν πλέον των 40.000€ που δύναται να ρυθμίζονται και να παρακρατούνται από τη σύνταξη.

Τα έτη ασφάλισης βάση των οποίων θα υπολογιστεί η σύνταξη, δεν μπορεί μετά την αιτηθείσα εξαίρεση να είναι λιγότερα από δεκαπέντε (15).

Το οφειλόμενο ποσό που αντιστοιχεί στα έτη που εξαιρέθηκαν μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ ή με δόσεις και ο συνταξιούχος δύναται να αιτηθεί την προσαύξηση της σύνταξης του, μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή του ποσού  ή οποιουδήποτε μέρους του ποσού πάνω από 50%.

Η διαδικασία της προσαύξησης μπορεί να γίνει το πολύ δύο φορές.

Ο τρόπος εφαρμογής του άρθρου αυτού καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 2

Επανυπολογισμός και ρύθμιση οφειλών στον ΟΓΑ μέχρι 10.000 Ευρώ για την διευκόλυνση της συνταξιοδότησης, χωρίς την μείωση της σύνταξης τους.

Για τους υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένους του ΟΓΑ, για τους οποίους το ποσό των 4.000€ για ληξιπρόθεσμες οφειλές που ρυθμίζονται και παρακρατούνται από τη σύνταξη, γίνεται 10.000€.

Ο υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένος του πρώην ΟΓΑ δύναται αν επιθυμεί, να αιτηθεί το επανυπολογισμό των ληξιπρόθεσμων εισφορών για τα χρόνια που οφείλει σύμφωνα με το ν.4387/2016 (Α΄ 85) και να επιλέξει το χαμηλότερο ποσό προκειμένου να ενταχθεί στη ρύθμιση. Ο τρόπος εφαρμογής του άρθρου αυτού καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

                                                                                             Αθήνα 15-5-2019

                                                                                         Οι Προτείνοντες Βουλευτές

                                                                                              Βασίλης Κεγκέρογλου

Γιάννης Κουτσούκος

Αριθμ. Γεν. 2186

Αριθμ. Ειδ. 193 

Κατατέθηκε στις 15.05.2019 και ώρα 12.15              

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @androulakisnick: Από την ομιλία μου στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μανώλη Γλέζου, που σ…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Έθεσε το πραγματικό δίλημμα: Δημοκρατική Ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ ή καθεστωτισμός και συντήρηση https://t.co/QQubABoXQi

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @kinimallagis: Σταθερή είναι η ακρίβεια στην Ελλάδα σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Αυγού…

Facebook

ZOO Category

Login