«Θεσμοθέτηση ακατάσχετου επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού φυσικών και νομικών προσώπων, άρση εμποδίων εφαρμογής του εξωδικαστικού συμβιβασμού και ένταξη σε αυτόν περισσοτέρων επαγγελματικών δραστηριοτήτων».

on Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η επιστροφή της οικονομίας σε ύφεση, η υπερφορολόγηση των δύο τελευταίων χρόνων, τα capital controls και η καθίζηση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος κατά την ίδια χρονική περίοδο, έχει προκαλέσει ένα δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η Πολιτεία οφείλει αντί να προβαίνει τυφλά, σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον των επιχειρήσεων που αγωνίζονται να επιβιώσουν, να θεσμοθετήσει άμεσα έναν ειδικό Ακατάσχετο Επιχειρηματικό Τραπεζικό Λογαριασμό, προκειμένου να συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία τους και στην δυνατότητά τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Την αναγκαιότητα αυτή επιχειρεί να ικανοποιήσει η παρούσα προτεινόμενη τροπολογία.

Περαιτέρω η τροπολογία επιδιώκει να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού συμβιβασμού ώστε να ενταχθούν στις διατάξεις του επιχειρήσεις και επαγγελματίες που είναι αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της οικονομικής ασφυξίας, λόγω των συνεπειών της παρατεταμένης ύφεσης που μαστίζει την ελληνική οικονομία.

Επιπλέον, αναδιαμορφώνεται το σύστημα δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης, με αντικατάσταση της «πολυτελούς» διαδικασίας της συζήτησης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου με έκδοση διαταγής Ειρηνοδίκη, προς αποφυγή περιττών γραφειοκρατικών καθυστερήσεων. Τέλος, ενισχύεται η αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα της διαπραγμάτευσης, στα πρότυπα της διαμεσολάβησης του ν. 3898/2010, με την απόδοση εξουσίας στον συντονιστή (διαμεσολαβητή) να απευθύνει μη δεσμευτικές προτάσεις στα μέρη, προς άρση αδιεξόδων και διευκόλυνση επίτευξης συμφωνίας.

Ειδικότερα, η πρώτη παράγραφος εισάγει την έννοια του ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού για όλους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, ο οποίος είναι απολύτως αναγκαίος προκειμένου να διενεργούνται απρόσκοπτα πληρωμές εργαζομένων, φόρων, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, προμηθευτών, λειτουργικών εξόδων κ.λπ..

Με τις παραγράφους 2 και 13 συμπεριλαμβάνονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς ώστε να μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους προς πιστωτές, προμηθευτές, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.

Με την παράγραφο 3 δίνεται η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό συμβιβασμό και σε όσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις οφειλών και πριν την 1η Ιουλίου 2016.

Με την παράγραφο 4 δίνεται η δυνατότητα ένταξης στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό, ως δεύτερη ευκαιρία, και σε όσες επιχειρήσεις προχώρησαν από το 2009 και μετά σε διακοπή εργασιών, είναι εγγεγραμμένες ακόμα στο Γ.Ε.ΜΗ. και τα φυσικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες αυτών εξυπηρετούν ακόμα τη ρύθμιση των οφειλών τους.

Με την παράγραφο 5 αίρεται ο αποκλεισμός που προέβλεπε το νομοσχέδιο για οφειλέτες, όταν αυτοί οφείλουν πάνω από το 85% των υποχρεώσεών του σε έναν και μόνο πιστωτή.

Με τις παραγράφους 6 και 7 προβλέπεται για την ένταξη μιας επιχείρησης στον εξωδικαστικό συμβιβασμό να χρειάζεται μία κερδοφόρα χρήση (λειτουργικά κέρδη) τα τελευταία 5 χρόνια και λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της εξέλιξης του κύκλου εργασιών σε περίπτωση που η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας δεν παρουσιάζουν κερδοφορία. Παράλληλα, με την παράγραφο 8 παρέχεται εξουσιοδότηση για περαιτέρω εξειδίκευση και επέκταση των κριτηρίων βάσει των πραγματικών αναγκών της ελληνικής οικονομίας.

Με την παράγραφο 9 εξασφαλίζεται ότι δύνανται να συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Συντονιστών το σύνολο των Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Με την παράγραφο 10 αναδιαμορφώνεται, απλουστεύεται και επιταχύνεται το σύστημα δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

Με την παράγραφο 11 δίδεται στον συντονιστή η κρίσιμη εξουσία να απευθύνει προτάσεις στα μέρη, προς υποβοήθηση της διαπραγμάτευσης.

Με την παράγραφο 12 λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την προστασία της πρώτης κατοικίας συνοφειλέτων και εγγυητών δανείων οι οποίοι δεν σχετίζονται με τη διαχείριση και λειτουργία της επιχείρησης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ –ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων”

1.α. Προστίθεται νέο άρθρο 18 ως εξής:

«Άρθρο 18

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, στον πρωτογενή, δευτερογενή ή τριτογενή τομέα, δύναται να διατηρεί Ειδικό Ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό έναντι κάθε είδους απαίτησης και από οποιονδήποτε, σ΄ ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας.

Μέσω του Ειδικού Ακατάσχετου Επιχειρηματικού Λογαριασμού, θα πραγματοποιείται η διαχείριση:

α) εσόδων από συναλλαγές μέσω POS ή μέσω  ηλεκτρονικών συναλλαγών

β) καταβολής αμοιβών των εργαζομένων

γ) κατάθεσης  των ασφαλιστικών εισφορών και πληρωμής των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο (Φόροι, ρυθμίσεις, ΦΠΑ κ.λπ.)

δ) πληρωμή ενοικίων, ΔΕΚΟ προμηθευτών κ.λπ.

ε) εύλογες δαπάνες διαβίωσης

Το ύψος του ποσού του Ακατάσχετου Λογαριασμού προσδιορίζεται ανάλογα με τη δυναμικότητα της επιχείρησης, τον κύκλο εργασιών των προηγούμενων ετών, τον αριθμό των εργαζομένων καθώς και άλλα κριτήρια και  προϋποθέσεις που καθορίζονται

με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την ίδια Απόφαση ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου αυτού».

β. Το άρθρο 18 του σχεδίου νόμου αναριθμείται σε 19.

2. Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 διαγράφεται η φράση «με πτωχευτική ικανότητα».

3. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται η φράση «μετά την 1η Ιουλίου 2016» με τη φράση «στο παρελθόν».

4. Στο τέλος του κειμένου της περίπτωσης γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 προστίθεται φράση ως εξής «ή εκτός αν η επιχείρηση προχώρησε από το 2009 και μετά σε διακοπή εργασιών, παραμένει εγγεγραμμένη ακόμα στο Γ.Ε.ΜΗ. και τα φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες αυτής εξυπηρετούν ακόμα τη ρύθμιση των οφειλών τους.».

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 διαγράφεται και οι παράγραφοι 6 και 7 αναριθμούνται σε 5 και 6, αντίστοιχα.

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η φράση «τρεις χρήσεις» από τη φράση «πέντε χρήσεις ή εφόσον τα έσοδα μεσοσταθμικά για τις τελευταίες πέντε χρήσεις είναι άνω του 60% των μεσοσταθμικών εσόδων των πέντε προηγούμενων χρήσεων».

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η φράση «τρεις χρήσεις» από τη φράση «πέντε χρήσεις» και προστίθεται περίπτωση γ) ως εξής: «γ) έχει έσοδα μεσοσταθμικά άνω του 60% των αντίστοιχων εσόδων των πέντε προηγούμενων χρήσεων.».

8. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών, δύναται να προσδιορίζονται περαιτέρω ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, όπως ενδεικτικά ο συνδυασμός χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών, η εξέλιξη των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις ή η διενέργεια άμεσων επενδύσεων, για την ένταξη και επιχειρήσεων που δεν πληρούν τα κριτήρια των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου».

9. Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 6 διαγράφονται και η παράγραφος 8 αναριθμείται σε παράγραφο 5.

10. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο οφειλέτης ή συμμετέχων πιστωτής δύναται να υποβάλλει στο Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο οφειλέτης, αίτηση επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Ο Ειρηνοδίκης με διάταξή του επικυρώνει τη σύμβαση. Οι παρεμβάσεις, πρόσθετες ή κύριες, ασκούνται αποκλειστικά με κατάθεση προτάσεων μέχρι την επικύρωση από τον Ειρηνοδίκη χωρίς τήρηση προδικασίας».

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και μέχρι την έκδοση διαταγής από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας αναδιάρθρωσης, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών».

γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 καταργείται, οι δε λοιπές παράγραφοι αναριθμούνται αναλόγως.

δ. Τα δύο τελευταία εδάφια της νέας παραγράφου 4, μετά την αναρίθμηση, αφαιρούνται.

ε. Η νέα παράγραφος 5, μετά την αναρίθμηση, αντικαθίσταται ως εξής: «Ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης εξετάζει όλες τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν εγγράφως κατά της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, καθώς και κάθε άλλη ένσταση που προβάλλεται κατά τα ανωτέρω και απορρίπτει την αίτηση επικύρωσης μόνο εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Εφόσον παραβιάσθηκαν οι υποχρεωτικοί κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 15.

(β) Εφόσον παραβιάσθηκαν άλλοι κανόνες της διαδικασίας και η παράβαση προκάλεσε βλάβη σε συμμετέχοντα ή μη πιστωτή.

(γ) Εφόσον δεν κλητεύθηκαν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης πιστωτές που είναι δικαιούχοι ποσοστού επί του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, ικανού να ανατρέψει τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

(δ) Εφόσον αποδεικνύεται ότι ο οφειλέτης δεν εκπληρώνει τις χρηματικές υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

Σε κάθε άλλη περίπτωση ο Ειρηνοδίκης επικυρώνει τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών».

στ. Η νέα παράγραφος 6, μετά την αναρίθμηση, αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά της διαταγής του Ειρηνοδίκη επιτρέπεται άσκηση ανακοπής από κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον».

ζ. Η νέα παράγραφος 7, μετά την αναρίθμηση, αντικαθίσταται ως εξής: «Η διαταγή επικύρωσης καταλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθμίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και δεσμεύει τον οφειλέτη και το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στην διαπραγμάτευση ή την σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Η διαταγή επικύρωσης αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Εφόσον ο οφειλέτης είναι πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005 (Α’ 297), η διαταγή επικύρωσης υποβάλλεται προς καταχώριση και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. με επιμέλεια και δαπάνες του αιτούντος. Για τους λοιπούς οφειλέτες η ανωτέρω δημοσίευση γίνεται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.».

11. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση, ο συντονιστής είναι ελεύθερος να απευθύνει μη δεσμευτικές προτάσεις προς τα μέρη της διαπραγμάτευσης».

12. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου δεν έχουν εφαρμογή για τη δηλωθείσα στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος ως κύρια κατοικία του συνοφειλέτη εκτός και αν αυτός είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνων σύμβουλος σε ανώνυμη εταιρεία, διαχειριστής σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ή ομόρρυθμος εταίρος ή διαχειριστής σε προσωπική εταιρεία.»

13. Από την παράγραφο 21 του άρθρου 15 διαγράφεται η φράση «και την παράγραφο 5 του άρθρου 2 ή επειδή αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το ν. 4172/2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα».

Αθήνα, 24/04/2017

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Γιώργος Αρβανιτίδης                                                                     

 Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

  

Ιλχάν Αχμέτ                                                                                    

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος    

Ευάγγελος Βενιζέλος                                                                       

Ανδρέας Λοβέρδος

Λεωνίδας Γρηγοράκος                                                                     

Ιωάννης Μανιάτης

Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος                                                          

Κώστας Μπαργιώτας

Βασίλης Κεγκέρογλου                                                                     

Θεόδωρος Παπαθεοδώρου

Χαρά Κεφαλίδου                                                                               

Κώστας Σκανδαλίδης

Γιάννης Κουτσούκος                                                                        

Μιχάλης Τζελέπης

Δημήτρης Κρεμαστινός                                                                   

Εύη Χριστοφιλοπούλου 

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αυξάνεται το περιθώριο μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων, αυξάνονται τα κέρδη των τραπεζών, επιβαρύνονται οι… https://t.co/iPXfp99zin

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @pasok: Η σημερινή ανακοίνωση της Eurostat για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά οτι η ακρίβεια…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών απο το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων αποτελεί μον… https://t.co/5YlVXDshtS

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @androulakisnick: Καμία ανοχή απέναντι στη βία. Καμία μόνη. Απαιτείται ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων, που δεν θα προδίδει την εμπιστο…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @pasok: Ο πολυδιαφημισμένος από την Kυβέρνηση πρώτος προϋπολογισμός εκτός πλαισίου μνημονιακής επιτήρησης και ενισχυμένης εποπτείας, δεν…

Facebook

ZOO Category

Login