Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις»

on Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2017.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Α. Αιτιολογική Έκθεση
Επί του άρθρου 1: «Συντάξεις χηρείας»
Με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016 επήλθε μια μεγάλη ανατροπή στο καθεστώς συνταξιοδότησης των επιζώντων συζύγων στην περίπτωση που ο θάνατος του συνταξιούχου ή του ασφαλισμένου συνέβη μετά τις 12/5/2016. Πρόκειται για μια ρύθμιση ιδιαίτερα σκληρή και αντιασφαλιστική που έχει οδηγήσει ήδη σε απόγνωση χιλιάδες νοικοκυριά. Σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς η απονεμόμενη λόγω θανάτου σύνταξη ανήρχετο στο 70% της σύνταξης του θανόντος για τα 3 πρώτα έτη και συνέχιζε να καταβάλλεται εφ’ όρου ζωής μειωμένη στην περίπτωση που ο επιζών ελάμβανε σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος ή εργαζόταν. 
Με το νέο καθεστώς η σύνταξη χηρείας ανέρχεται πλέον στο 50% της σύνταξης του θανόντος και καταβάλλεται για μία τριετία και μόνο, στην περίπτωση που ο επιζών των συζύγων έχει ηλικία μικρότερη των 55 ετών. Μάλιστα στην περίπτωση που ο επιζών δεν έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του η σύνταξη χηρείας δεν επαναχορηγείται ούτε μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους.
Η ανωτέρω ρύθμιση είναι ακραία άδικη , οδηγεί σε φτωχοποίηση χιλιάδες οικογένειες θανόντων ασφαλισμένων και συνταξιούχων , αφού σε όλες τις περιπτώσεις η σύνταξη θα χορηγηθεί μειωμένη τουλάχιστον κατά 30% και στις περισσότερες μόνο για 3 χρόνια.
Επειδή επιβάλλεται η θεραπεία αυτής της αδικίας , προτείνουμε την εισαγωγή διάταξης με την οποία επανέρχεται σε μεγάλο βαθμό σε ισχύ το προϊσχύον του νόμου 4387/2016 καθεστώς. 
Επί του άρθρου 2: «Υπολογισμός Σύνταξηςγια όσους έχουν υποβάλει αίτηση από 1/7/2015 έως 12/3/2016»
Με τις διατάξεις του νόμου 4336/2015 θεσμοθετήθηκε και μάλιστα αναδρομικά από 1/7/2015 , ενώ ο νόμος δημοσιεύτηκε στις 19/8/2015, ένας διαφορετικός τρόπος υπολογισμού, πρόχειρος και ιδιαίτερα άδικος , ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση ούτε με τον τρόπο υπολογισμού που ίσχυε μέχρι 30/6/2015 , αλλά και ούτε με όσα ισχύουν για όσους έχουν υποβάλει αιτήσεις από 13/5/2016 και μετά.
Βασικά χαρακτηριστικά αυτού του τρόπου υπολογισμού των κύριων συντάξεων είναι α) η μείωση των κατωτάτων ορίων συντάξεων κατά 22% , β) η καταβολή τους για όλες τις κατηγορίες μετά τη συμπλήρωση των 67 ετών και, γ) οι μεγάλες μειώσεις μέχρι 40% στις περιπτώσεις απονομής μειωμένης σύνταξης. Το αποτέλεσμα είναι να χορηγούνται σε αυτούς τους ασφαλισμένους συντάξεις που έχουν τη μορφή μικρών επιδομάτων, ακόμη και κάτω των 200 ευρώ που είναι το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Πρόκειται για μία ακόμη ακραία αδικία η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και για το λόγο αυτό προτείνουμε να εισαχθεί διάταξη κατά την οποία η σύνταξη όσων υπέβαλλαν αίτηση συνταξιοδότησης από 1/7/2015 έως 12/5/2016 θα υπολογιστεί με το καθεστώς που ίσχυε μέχρι 31/12/2014.
Επί του άρθρου 3: «Καθεστώς Ασφάλισης Εργαζομένων Ι.Ε.Κ. , Κ.Ε.Κ. κ.λπ.»
Οι εργαζόμενοι στα Ι.Ε.Κ. , Κ.Ε.Κ κ.λπ. κατά κύριο επάγγελμα είχαν ασφάλιση στο ΙΚΑ –ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για όλους τους μισθωτούς. Αντίθετα, για τους απασχολούμενους με δευτερεύουσα δραστηριότητα στους ανωτέρω φορείς προβλεπόταν εξαίρεση από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και υποχρέωση καταβολής εισφοράς 10% στον ΑΚΑΓΕ με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4186/2013. Η ανωτέρω διάταξη διευκόλυνε την εργασία ως δευτερεύουσας δραστηριότητας εργαζομένων κατά κύριο επάγγελμα στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα ή και συνταξιούχων , με παράλληλη αξιοποίηση των γνώσεων προς όφελος των εκπαιδευομένων. Μετά την ψήφιση του νόμου 4387/2016 και παρά το γεγονός ότι δεν προκύπτει κατάργηση της ανωτέρω διάταξης, με τη σχετική υπ’ αριθ. Φ1/2017/24-3-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, φέρεται ως καταργηθείσα η διάταξη του άρθρου 31 του νόμου 4186/2013.
Δημιουργείται, έτσι, μεγάλο πρόβλημα λειτουργίας σε πολλά κέντρα εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης και πανεπιστημιακών μονάδων που επιτελούν παρόμοιο έργο, τα οποία θα στερηθούν τις υπηρεσίες έμπειρων εκπαιδευτικών στελεχών από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα 
Το πρόβλημα επιτείνεται εκ του γεγονότος ότιαπό τις ρυθμίσεις του 4387/2016, που αφορούν στην εργασία των συνταξιούχων και την περικοπή της σύνταξής τους κατά 60%, δεν εξαιρούνται ούτε οι απασχολούμενοι στα ανωτέρω κέντρα , ακόμη και όταν εργάζονται για λίγες ώρες την εβδομάδα , με αποτέλεσμα κανένας συνταξιούχος να μην μπορεί να αξιοποιηθεί, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.
Το πρόβλημα αναγνώρισε εν μέρει και η Κυβέρνησηκαι για τον λόγο αυτό προχώρησε σε παράταση της ισχύος του προηγούμενου καθεστώτος μέχρι 31/8/2017. 
Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε στην έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί με πάγια ρύθμιση, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία των εκπαιδευτικών κέντρων , κάθε μορφής. Για το λόγο αυτό προτείνουμε διάταξη, σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΕΦΚΑ οι συνταξιούχοι που παρέχουν εκπαιδευτικό ή συμβουλευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του ν. 3879/2010 (Α 163) των Δήμων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, οι εκπαιδευτές ενηλίκων του άρθρου 27 παρ. 15 του ν. 4186/2013 (Α 193), για λιγότερες από 10 ώρες την εβδομάδα. Για τους ανωτέρω απασχολούμενους , καταβάλλεται εισφορά 10% επί των μικτών αποδοχών τους υπέρ του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), η οποία βαρύνει ισόποσα τους υπόχρεους εργοδότες και τους απασχολούμενους. 

Επί του άρθρου 4: «Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων ΟΑΕΕ,ETAA και ΟΓΑ με ληξιπρόθεσμες οφειλές».

Η οικονομική κρίση οδήγησε πολλούς ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ σε αδυναμία καταβολής εισφορών, με αποτέλεσμα να συσσωρευθούν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Σήμερα για τους υπό συνταξιοδότηση αυτούς ασφαλισμένους που οφείλουν, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν μέχρι τα 20.000€ για ΟΑΕΕ, 15.000 για ΕΤΑΑ και τα 4.000€ για ΟΓΑ, ώστε αυτά να παρακρατούνται από τις συντάξεις, αλλά πρέπει να καταβάλλουν εφάπαξ το επιπλέον ποσό, εφόσον οι οφειλές το υπερβαίνουν.

Στις περιπτώσεις αδυναμίας καταβολής εφάπαξ των επιπλέον ποσών, οι συντάξεις δεν εκδίδονται και οι ασφαλισμένοι ουσιαστικά αποξενώνονται από τα δικαιώματα τους και για τις εισφορές που έχουν για χρόνια καταβάλει.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, προτείνουμε την εισαγωγή διάταξης, που προβλέπει την αύξηση των ρυθμιζόμενων ποσών σε 35.000€ για τον ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ και 12.000€ για τον ΟΓΑ και τη δυνατότητα να μπορεί να εξαιρεθεί, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, το χρονικό διάστημα ασφάλισης που αντιστοιχεί στα επιπλέον (των 35.000€ και 12.000€ αντίστοιχα) ποσά, ώστε να εκδοθεί η σύνταξη βάσει των ετών για τα οποία έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή έχουν ρυθμιστεί, προκειμένου να παρακρατηθούν μηνιαίως από τις συντάξεις που θα αποδοθούν.

Επί του άρθρου 5 «Άρση αδικίας για περικοπή συντάξεων σε όσους έχουν αγροτική δραστηριότητα».

Η αγροτική δραστηριότητα έχει σημαντικές διαφορές από άλλες, αφού η διακοπή της προϋποθέτει πώληση, εκμίσθωση και αν αυτό δεν επιτευχθεί, την εγκατάλειψη της γης, γεγονός που αποδοκιμάζεται από τα εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, αφού προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήματα και ευνοεί φυσικές καταστροφές, όπως αυτές που προκαλούνται από φωτιές.

Για την διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και για την προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, προτείνεται η διατήρηση του δικαιώματος μικρής αγροτικής δραστηριότητας για συνταξιούχους όλων των ταμείων, χωρίς περικοπή της σύνταξης εφόσον η αγροτική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τα όρια που έχουν καθοριστεί για τους μικρούς παραγωγούς που εξαιρούνται από τον κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Β. Προτεινόμενες Ρυθμίσεις

Άρθρο 1
Συντάξεις χηρείας
Το άρθρο 12 του νόμου 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας, δικαιούνται σύνταξη τα παρακάτω μέλη της οικογένειάς του:
 Α. Ο επιζών σύζυγος
 Β. Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, με την προϋπόθεση ότι:
 α) Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, ή
 β) κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας.
 Γ. Ο διαζευγμένος σύζυγος, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον επιζώντα σύζυγο και εφόσον πληροί αθροιστικά και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 α) ο πρώην σύζυγος, κατά τη στιγμή του θανάτου του, να κατέβαλλε σε αυτόν ή να υποχρεούτο να του καταβάλλει διατροφή που είχε καθοριστεί είτε με δικαστική απόφαση είτε με μεταξύ τους σύμβαση,
 β) να είχε συμπληρώσει δέκα (10) έτη έγγαμου βίου, μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
 γ) το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης υπαιτιότητας του αιτούντος τη σύνταξη,
 δ) το μέσο μηνιαίο ατομικό φορολογητέο εισόδημά του να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, σύμφωνα με το άρθρο 93 του παρόντος, ε) να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης.
 2. Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεση του γάμου, εκτός αν:
 α) ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας ή ανθρωποκτονία,
 β) κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίσθηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο,
 γ) η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο,
 δ) συντρέχει η περίπτωση ανασυστάσεως προϋπάρξαντος γάμου, αρκεί οι τελεσθέντες γάμοι, δηλαδή ο αρχικός και ο εξ ανασυστάσεως, κατά τη διάρκεια του οποίου απεβίωσε ο σύζυγος, να έχουν διαρκέσει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια συνολικά, και ο εξ ανασυστάσεως να διήρκησε τουλάχιστον έξι (6) μήνες.
 3. Το δικαίωμα της κατά μεταβίβαση σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων παύει να ισχύει:
 α) με το θάνατο του δικαιούχου,
 β) με την τέλεση γάμου του δικαιούχου ή σύναψη συμφώνου συμβίωσης,
 4. Α. Το ποσό της σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και επιμερίζεται ως εξής:
 α) Για τον επιζώντα σύζυγο ποσοστό 70% της σύνταξης. Εάν ο γάμος έλαβε χώρα μετά την απονομή της σύνταξης γήρατος του θανόντος, αυτή περιορίζεται ως ακολούθως:
 Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και του συζύγου του, αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου, υφίσταται, για κάθε πλήρες έτος διαφοράς, μείωση που καθορίζεται σε:
 1% για τα έτη από το 10ο έως και το 20ό έτος.
 2% για τα έτη από το 21ο έως και το 25ο έτος.
 3% για τα έτη από το 26ο έως και το 30ό έτος.
 4% για τα έτη από το 31ο έως και το 35ο έτος.
 5% για τα έτη από το 36ο και άνω.
 β) Για τον διαζευγμένο, εφόσον ο γάμος είχε διαρκέσει δέκα (10) έτη έως τη λύση του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος επιζών σύζυγος επιμερίζεται κατά 75% για χήρο και 25% για διαζευγμένο. Για κάθε έτος εγγάμου βίου πέραν του δεκάτου (10ου) και μέχρι το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος διάρκειας του γάμου, το ποσοστό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος μειώνεται κατά 1% στο χήρο και αυξάνεται αντίστοιχα κατά 1% στον διαζευγμένο. Προκειμένου περί έγγαμου βίου που διήρκησε πλέον των τριάντα πέντε (35) ετών έως τη λύση του κατά τα ανωτέρω, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος επιμερίζεται κατά 50% στο χήρο και 50% στον διαζευγμένο. Εάν ο θανών δεν καταλείπει χήρο, ο διαζευγμένος δικαιούται το αυτό ποσοστό του διαζευγμένου, κατά τα ως άνω, της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο χήρος. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων διαζευγμένων το αναλογούν για τον διαζευγμένο κατά τα ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης κύριας και επικουρικής επιμερίζεται εξίσου μεταξύ αυτών.
 γ) Για κάθε παιδί ποσοστό 15% της σύνταξης. Αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, το παραπάνω ποσοστό ανέρχεται σε 70% της σύνταξης του θανόντος , εκτός αν το ορφανό παιδί δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς, οπότε το ποσοστό της δικαιούμενης σύνταξης ανέρχεται σε 40% από κάθε γονέα.
Στην περίπτωση δύο η περισσοτέρων παιδιών ορφανών και από τους δύο γονείς ή δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου χωρίς δικαίωμα σύνταξης στον επιζώντα των συζύγων , το ποσοστό για κάθε παιδί ανέρχεται στο 40% ή στο 30% εάν δικαιούνται σύνταξη από κάθε γονέα
 Β. Το συνολικό ποσό της κατά μεταβίβαση σύνταξης του επιζώντος συζύγου και των τέκνων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος. Σε περίπτωση που το άθροισμα των ποσοστών των δικαιούχων υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος περιορίζεται ισόποσα το ποσοστό των τέκνων.
 Γ. Εάν ο θανών καταλείπει τέκνα και η σύνταξη καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο μειωμένη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται επιμερίζεται στα τέκνα. Σε περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέσεις για χορήγηση ποσοστού σύνταξης λόγω θανάτου στα τέκνα, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται δεν καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο.
 5. α) Στον επιζώντα σύζυγο καταβάλλεται ολόκληρη η σύνταξη για μία τριετία από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα.
 β) Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται το 50% της σύνταξης.
 γ) Εάν ο επιζών σύζυγος, κατά την ημερομηνία θανάτου, είναι ανάπηρος σωματικά ή πνευματικά σε ποσοστό 67% και άνω, λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξη, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων.
6. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά από τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό καταργείται. 
7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016 και οι εκκρεμούσες υποθέσεις κρίνονται με τις παρούσες διατάξεις.

Άρθρο 2
Υπολογισμός Σύνταξης Για όσους έχουν υποβάλει αίτηση από 1/7/2015 έως 12/3/2016 
Η σύνταξη των ασφαλισμένων σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση συνταξιοδότησης από 1/7/2015 έως 12/5/2016 , υπολογίζεται με το καθεστώς που ίσχυε μέχρι 31/12/2014.
Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4α και παρ. 6β του νόμου 4336/2015 καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 2 Υποπ. Ε2 περ. 1 και Υποπ. Ε3 περ. 3 του ίδιου νόμου, καταργούνται αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους. 

Αρθρο 3«Καθεστώς Ασφάλισης Εργαζομένων Ι.Ε.Κ. , Κ.Ε.Κ., Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης   κ.λπ.»
Οι διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4186/2013 τροποποιούνται ως εξής:
«Οι παρέχοντες εκπαιδευτικό ή συμβουλευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του ν. 3879/2010 (Α 163) των Δήμων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, οι εκπαιδευτές ενηλίκων του άρθρου 27 παρ. 15 του ν. 4186/2013 (Α 193) που διδάσκουν στους ανωτέρω φορείς, οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΔΝΕΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εργαζόμενοι στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και οι παρέχοντες έργο σε Δράσεις Διά Βίου Μάθησης που υλοποιούνται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τον ΕΟΠΠΕΠ, υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ Τομέα Μισθωτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του νόμου 4387/2016.

Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΕΦΚΑ όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα είναι συνταξιούχοι ή υπάγονται ήδη λόγω ιδιότητας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ   και παρέχουν την εργασία τους αυτή ως συγκύριο επάγγελμα, για λιγότερες από 10 ώρες την εβδομάδα μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων των άρθρων 20 και 38 του νόμου 4387/2016 . Για τους ανωτέρω απασχολούμενους , καταβάλλεται εισφορά 10% επί των μικτών αποδοχών τους υπέρ του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 149 και 150 του ν. 3655/2008, η οποία βαρύνει ισόποσα τους υπόχρεους εργοδότες και τους απασχολούμενους. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται ταυτόχρονα με τις τρέχουσες εισφορές κάθε μισθολογικής περιόδου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη και αναζητείται κατά τα ισχύοντα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές υπέρ ΕΦΚΑ.»

Άρθρο 4 «Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων ΟΑΕΕ, ETAA και ΟΓΑ με ληξιπρόθεσμες οφειλές»

1. Το ρυθμιζόμενο ποσό για ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ προκειμένου να εκδοθεί η σύνταξη, αυξάνεται σε 35.000€.

2. Οι υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, ηλικίας, ετών ασφάλισης κ.λπ. για συνταξιοδότηση, αλλά έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μεγαλύτερες από τις 35.000€, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον αδυνατούν να καταβάλλουν το επιπλέον ποσό εφάπαξ, με αίτηση τους, να ζητήσουν την εξαίρεση από τον υπολογισμό της σύνταξης, χρόνου ασφάλισης που αντιστοιχεί στο ποσό που αδυνατούν να καταβάλλουν πλέον των 35.000€ που δύναται να ρυθμίζονται και να παρακρατούνται από τη σύνταξη.

Τα έτη ασφάλισης βάση των οποίων θα υπολογιστεί η σύνταξη, δεν μπορεί μετά την αιτηθείσα εξαίρεση να είναι λιγότερα από δεκαπέντε (15).

Το οφειλόμενο ποσό που αντιστοιχεί στα έτη που εξαιρέθηκαν μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ ή με δόσεις και ο συνταξιούχος δύναται να αιτηθεί την προσαύξηση της σύνταξης του, μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή του ποσού ή οποιουδήποτε μέρους του ποσού πάνω από 50%.

Η διαδικασία της προσαύξησης μπορεί να γίνει το πολύ δύο φορές.

3. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται αναλογικά και για τους υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένους του ΟΓΑ, για τους οποίους το ποσό των 4.000€ για ληξιπρόθεσμες οφειλές που ρυθμίζονται και παρακρατούνται από τη σύνταξη, γίνεται 12.000€ και για την αναλογική εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της 2ης παραγράφου ως έτη ασφάλισης, υπολογίζονται τα έτη πρόσθετης και κύριας ασφάλισης

Άρθρο 5

Άρση αδικίας για περικοπή συντάξεων σε όσους έχουν αγροτική δραστηριότητα

Στο άρθρο 20 του ν. 4387/16, προστίθεται νέα παράγραφος οκτώ (8) ως εξής:

«8. Από τις περικοπές των συντάξεων της πρώτης παραγράφου, εξαιρούνται οι συνταξιούχοι οποιουδήποτε ταμείου οι οποίοι διατηρούν αγροτική παραγωγική δραστηριότητα και έχουν καθαρό εισόδημα από αυτή αλλά και από ενισχύσεις της Ε.Ε., που δεν υπερβαίνουν τα όρια που έχουν καθοριστεί για την ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής και του άρθρου 20 γενικότερα.»

Αθήνα, 4.9.2017

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 1. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΦΗ
 2. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ
 3. ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
 4. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 5. ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 6. ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 7. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 8. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 9. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 10. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
 11. ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ
 12. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 13. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
 15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 16. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 17. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 18. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 19. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αυξάνεται το περιθώριο μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων, αυξάνονται τα κέρδη των τραπεζών, επιβαρύνονται οι… https://t.co/iPXfp99zin

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @pasok: Η σημερινή ανακοίνωση της Eurostat για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά οτι η ακρίβεια…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών απο το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων αποτελεί μον… https://t.co/5YlVXDshtS

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @androulakisnick: Καμία ανοχή απέναντι στη βία. Καμία μόνη. Απαιτείται ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων, που δεν θα προδίδει την εμπιστο…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @pasok: Ο πολυδιαφημισμένος από την Kυβέρνηση πρώτος προϋπολογισμός εκτός πλαισίου μνημονιακής επιτήρησης και ενισχυμένης εποπτείας, δεν…

Facebook

ZOO Category

Login